Παρατείνονται οι υφιστάμενες άδειες διαμονής, τρίμηνης διάρκειας,  των ήδη απασχολούμενων εργατών γης υπηκόων τρίτων χωρών, έως 90 ημέρες, με εγκύκλιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.