Η βουλευτής δήλωσε ότι με την υπ’. Φ253/99129/Α5 Υπουργική Απόφαση, Φ.Ε.Κ.  Β’3209/03-08-2020 εντάχθηκε το Τμήμα και σε άλλο επιστημονικό πεδίο.” Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το Τμήμα Logisticς που εδρεύει στην Κατερίνη, μετά από ερώτηση που κατέθεσα στην Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως για την ένταξη του άνω Τμήματος και σε άλλο επιστημονικό πεδίο και συγκεκριμένα, στο πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση που δίνει προστιθέμενη αξία και περαιτέρω προοπτική στο ίδρυμα, αλλά και στον τόπο μας.  Ευχαριστώ από καρδιάς! “

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως
Θέμα: Ένταξη του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με έδρα
την Κατερίνη (Τμήμα Logistics) πέραν του 4ου και στο 2ο Επιστημονικό
πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών των Πανελλαδικών
Εξετάσεων
Κυρία Υπουργέ,
Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.253/80503/Α5/2019 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 1907/Β/28/5/2019) αναφορικά με την ένταξη των τμημάτων των
Πανεπιστημίων σε Επιστημονικά πεδία κατά την διαδικασία των
δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων φοιτητών για εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας εντάχθηκε στο 4ο Επιστημονικό
πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής.
Ωστόσο, η φύση του εν λόγω προγράμματος σπουδών, ο προσανατολισμός
του καθώς και το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος σχετίζεται άμεσα
και με το 2ο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών.
Συγκεκριμένα, στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, όπως αυτό
διαμορφώθηκε μετά την ένταξη του στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος,
υπάρχει πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων που σχετίζονται άμεσα με το 2ο
Επιστημονικό πεδίο, καθότι είναι μαθήματα που διδάσκονται σε όλες τις
Πολυτεχνικές Σχολές και γενικότερα στις Σχολές των Θετικών Επιστημών.
Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
Προτίθεστε να εντάξετε το εν λόγω Τμήμα με έδρα την Κατερίνη πέραν
του 4ου και στο 2ο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών
Εφαρμογών;
Η Ερωτώσα Βουλευτής
Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου