Το επόμενο διάστημα αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του 2018 για περίπου 5.000 δικαιούχους.

Για το επίδομα του 2019 ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων στα ΚΕΠ με συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

H υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την αρχή του χρόνου ώστε το σχετικό ποσό να δεσμευτεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2020.

Ειδικότερα:

 • Για τους δικαιούχους του 2018 αναμένεται η υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ και σύντομα μετά τη δημοσίευσή της θα προχωρήσει η αντίστοιχη καταβολή. 
 • Για τους δικαιούχους του 2019 και 2020 η υποβολή αιτήσεων στην αντίστοιχη πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ αναμένεται να ανοίξει κατά το προσεχές διάστημα, όπου και θα δοθούν περαιτέρω αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση, τα κριτήρια, και την καταληκτική προθεσμία. 

Ίσως εντός του μήνα η πληρωμή για το 2018

Στοιχεία για το επίδομα

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ ετησίως εφόσον το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ και σε 300 ευρώ ετησίως εφόσον το εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.001 ευρώ ως 4.700 ευρώ.

Η εισοδηματική ενίσχυση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ κάθε έτος με πίστωση στον ενεργό λογαριασμό του δικαιούχου εντός των δέκα πρώτων ημερολογιακών ημερών του μήνα που έπεται της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της κάθε αίτησης.

Για τις παλαιές αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2018 προβλέπει η ΚΥΑ ότι όσες αιτήσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έχουν ήδη υποβληθεί στις αποκεντρωμένες διοικήσεις ή στα ΚΕΠ και βρίσκονται σε εκκρεμότητα εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Για την καταβολή του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του 2019 προβλέπεται μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων οι οποίες όπως ορίζεται θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15 Μαΐου.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ. Ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου συμπλήρωσης της διετίας εντός του έτους του οποίου υποβάλλεται η αίτηση.

Η παρακάτω αίτηση υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων.

Οι εξουσιοδοτημένοι για την παραλαβή υπάλληλοι των ΚΕΠ υποχρεούνται στην παροχή ενημέρωσης για την πλήρη συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης καθώς και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις για κάθε έτος υποβάλλονται από 25 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Αυτό σημαίνει ότι για το τρέχον έτος οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στις 25 Αυγούστου 2020 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

 • Έλληνες υπήκοοι
 • υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ
 • πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετών πολιτών.

Στην περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ ή πολίτης των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο αλλά είναι η μητέρα τότε την δικαιούται αυτή την οικονομική ενίσχυση.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης στα ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των δικαιούχων είναι:

 • Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
 • Αντίγραφο της πράξης του Διοικητικού προσδιορισμού του έτους που προηγείται για το οποίο ζητείται η οικονομική ενίσχυση.
 • Εκτύπωση της εικόνας αποδοχών εφόσον υπάρχει
 • Αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται το έντυπο Ε1 και στην συνέχεια προσκομίζεται αντίγραφο διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
 • Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή των ΕΛΤΑ με δικαιούχο ή συνδικαιουχο τον αιτούντα που να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ.

Μπίκας Αλέξανδρος