ς για Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου και Έκδοση απόφασης ένταξης πράξεων του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας ενημερώνει ότι: 

1. Έχουν ήδη αναρτηθεί στο «Διαύγεια» (με ημερομηνία ανάρτησης 19/11/19 και ΑΔΑ: 6Λ3Ε7ΛΛ-ΦΝ7) οι πίνακες αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου του Προγράμματος «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Υπομέτρο 6.3 ΠΑΑ 2014-20). Οι υποψήφιοι προκειμένου να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα των δικών τους αιτήσεων ένταξης καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Στο link: https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=337&pressid=19623 έχουν ήδη αναρτηθεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι σχετικοί πίνακες αποτελεσμάτων.

2. Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη, έχει εκδοθεί η απόφαση ένταξης πράξεων του υπομέτρου 6.3 (αναρτήθηκε στο «Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΦΘΑ7ΛΛ-ΨΩΥ).

Η απόφαση ένταξης πράξεων έχει επίσης αναρτηθεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Link https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=337&pressid=19624.

Εντός της Απόφασης, στο άρθρο 2, οι  δικαιούχοι μπορούν να επισημάνουν τις Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις που έχουν σχετικά με το πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται και και τις οποίες θα πρέπει να τηρήσουν.

3. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον πίνακα δικαιούχων και δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο μέτρο, δικαιούται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου (19/9/19), να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια ενυπόγραφα αίτηση μη ένταξης στην ΔΑΟΚ Πιερίας ώστε να μην ενταθούν στο μέτρο και να μην τους καταβληθεί η πρώτη δόση. Η έντυπη μορφή της αίτηση μη ένταξης παράγεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ.

4. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 κατά της Απόφασης ανάρτησης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται λεπτομερώς στο Άρθρο 18 της Υ.Α. 160/2019.

Ειδικότερα:

  • Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ (μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο σε μορφή εγγράφου pdf), σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ανάρτησης των πινάκων αξιολόγησης (19/11/19).
  • Ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται εκτός των προβλεπομένων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές και αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω εξέταση.
  • Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης), όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από ή το νόμιμο εκπρόσωπό σας συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία, στην ΔΑΟΚ ΠΙΕΡΙΑΣ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

  1. Στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – γραφείο 7), και στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων:

2351-351-127 Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος  & 2351-351-313 Χριστοδουλάκη Ελένη

  1. Στους Δικτυακούς τόπους 


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης


Κ Μπάκος