Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κατερίνης με
Παράρτημα ΡΟΜΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – Άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της Κοινωνικής ΄Ενταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας – ΕΚΤ» – ΤΙΤΛΟΣ: «Κέντρα Κοινότητας», στο Δήμο Κατερίνης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60133, Κατερίνη, απευθύνοντάς την στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. υπόψη κας Αικατερίνης Σαμαλή (τηλ. επικοινωνίας: 2351037000).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ