Εκδόθηκε η απόφαση για το επίδομα ρητινεργατών που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2018 με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση

Η απόφαση που ήδη δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ προβλέπει την παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2018, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Στόχοι της οικονομικής ενίσχυσης στους ρητινεργάτες είναι η προστασία των δασών από πυρκαγιές και καθαρισμός υπορόφου των πυρόπληκτων δασών σε ποσοστό 20% περίπου.

Δικαιούχοι είναι οι ρητινεργάτες μέλη Αγροτοδασικών Συνεταιρισμών καθώς και μεμονωμένοι ρητινεργάτες, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων και Κοινοτήτων των περιοχών του άρθρου 3 της οδηγίας 75/268/Ε.Ε. των Νομών Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και Αττικής και εργάζονται σε ορεινές περιοχές. 2.2 Κατέχουν ή ασκούν το δικαίωμα της δουλείας ή ενοικιάζουν τα ρητινευόμενα δάση και αξιοποιούν έκταση πευκοδάσους στις παραπάνω περιοχές. 3

– Έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα.

– Δεν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2018.

– Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπόροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδηλώθηκε πυρκαγιά επενέβησαν αμέσως, αμισθί, και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών για την καταστολή της.

Υψος ενίσχυσης για τον καθαρισμό των δασών έτους 2018.

Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 0,396 € ανά κιλό ρητίνης (2.300.000€/5.807.093 κιλά ρητίνης περίπου, στα οποία περιλαμβάνονται 5.594.984 κιλά που παραδόθηκαν στις βιομηχανίες και 257.109 κιλά που καταστράφηκαν λόγω πυρκαγιάς). 3.2 Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά δικαιούχο δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό De Minimis. 4) Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων.

Δικαιολογητικά. 

-Αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόμενου ρητινεργάτη ή κατάσταση των μελών των Ενώσεων ή συνεταιρισμών ρητινεργατών, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητος, η τράπεζα και ο αριθμός IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου για πίστωση του σχετικού ποσού ενίσχυσης, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο Α.Φ.Μ. Κάθε ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι είναι μόνιμος κάτοικος Δήμου ή Κοινότητας ενός εκ των παραπάνω Νομών της χώρας, κατέχει ή ασκεί το δικαίωμα της δουλείας, ή ενοικιάζει τα ρητινευόμενα δάση. Θα αναφέρει επίσης την έκταση (στρέμματα) πευκοδάσους που αξιοποιεί, την ποσότητα ρητίνης που παρήγαγε το 2018, την έκταση (στρέμματα) της οποίας τον υπόροφο καθάρισε σε ποσοστό τουλάχιστον 20% (επί της συνολικής έκτασης) καθώς και ότι δεν ενισχύθηκε για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2018 και ότι δέχεται οποιονδήποτε Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος θα αναφέρει τις τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έχει λάβει βάσει του Κανονισμού De Minimis ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ενώ σε περίπτωση που δεν έχει λάβει, θα το δηλώνει ρητά.

– Φορολογική ενημερότητα εφόσον το ύψος της ενίσχυσης του δικαιούχου είναι μεγαλύτερο των 1.500 ευρώ, σύμφωνα με ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ 3398 Β΄).

– Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. 5.4 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ που θα κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης.

– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

– Τιμολόγια πώλησης της ρητίνης, παραγωγής έτους 2018 η οποία διατέθηκε στις βιομηχανίες επεξεργασίας ρητίνης, με ημερομηνία πώλησης μέχρι 31-3-2019. Το πρωτότυπο τιμολόγιο, θα σφραγίζεται από την Υπηρεσία με την ένδειξη ότι ενισχύθηκε για το εν λόγω πρόγραμμα και θα επιστρέφεται στο δικαιούχο, ενώ στην υπηρεσία θα μένει ακριβές φωτοαντίγραφο.

– Για κάθε έναν ρηνινοσυλλέκτη του οποίου η παραγωγή καταστράφηκε κατά την πυρκαγιά του 2018 απαιτείται: – Βεβαίωση από το αρμόδιο Δασαρχείο για την καταστραφείσα ποσότητα από την πυρκαγιά του 2018. – Βεβαίωση του Δασικού Συνεταιρισμού στον οποίο παραδίδουν την παραγωγή τους, στην οποία θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η καταστραφείσα ποσότητα ρητίνης. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι μέλη Ενώσεων ή Συνεταιρισμών, αυτοί (Ενώσεις ή Συνεταιρισμοί) υποχρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες δασικές αρχές αναλυτική κατάσταση πληρωμής των μελών τους, στην οποία να φαίνεται ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης ενός εκάστου αυτών.

– Κατάσταση πληρωμής για το 100% της οικονομικής ενίσχυσης, η οποία θα συντάσσεται από τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές αρχές και στην οποία θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησηδήλωση και θα υπάρχει ειδική στήλη για την οικονομική ενίσχυση που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο, στήλη για το αντίστοιχο χαρτόσημο, σφραγίδες και υπογραφές της υπηρεσίας.

– Βεβαίωση της οικείας δασικής αρχής η οποία θα αναφέρει ότι ο ρητινεργάτης καθάρισε τον υπόροφο ρητινευόμενου από αυτόν πευκοδάσους το έτος 2018, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης.

Η πληρωμή των δικαιούχων θα διενεργηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς σε βάρος προϊόντος εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ)