Ένα μεγάλο βήμα για να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών να προσκομίζουν οι ίδιοι τα έγγραφα στην εφορία για ληξιαρχικά γεγονότα που τους αφορούν όπως η γέννηση, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο, θάνατος ή άλλες μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση γίνεται με εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκης

Όπως έχει ήδη γίνε γνωστό σύμφωνα με ανακοινώσεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες από σήμερα ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η διασύνδεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών μέσω του αναβαθμισμένου Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου καθώς και τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης θα συλλέγονται από την ΑΑΔΕ απευθείας και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ ενώ οι πολίτες δεν θα αναγκάζονται να συλλέξουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τον Δήμο ή τα ΚΕΠ και τα προσκομίσουν στις εφορίες, καθώς αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα.

Επιπλέον, μέσω της παραπάνω διαλειτουργικότητας επιτυγχάνεται η καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ, καθώς θα μπορεί από σήμερα να αξιοποιεί άμεσα δεδομένα σχετικά με:

– Μεταβολές στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο,

– Μεταβολές στοιχείων Δήλωσης Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων,

– Ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα,

– Απενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης χρήστη σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet σε περίπτωση θανάτου.

Όπως τονίζει η εγκύκλιος που εκδόθηκε σήμερα η ΑΑΔΕ και σε συνάρτηση η εφορία αποκτά εκτός από τα παραπάνω και πρόσβαση στα παρακάτω στοιχεία Δημοτολογικής Κατάστασης

– Δεδομένα Γέννησης

– Δεδομένα Οικογενειακής Κατάστασης

– Δεδομένα Πλήθους Τέκνων

– Δεδομένα Έγγαμου Πολίτη

– Δεδομένα για τον Δήμο του Πολίτη

Σκοπός της διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών από τη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’) του Υπουργείου Εσωτερικών στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι η συνεχής παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων για την επίτευξη διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138 ) και για την επίτευξη διατομεακής διαλειτουργικότητας