ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΗΤΡΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

Με αφορμή το δημοσίευμα  του Δημάρχου Β. Γερολιόλιου σχετικά με τη Σύμπραξη του Δήμου με Ιδιώτη ( ΣΔΙΤ) στον τομέα της άρδευσης, έχω να αναφέρω τα εξής :

 στο εκ περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο στις 12 Μαρτίου, η Δημοτική Αρχή έφερε προς συζήτηση  το θέμα διατυπωμένο ως εξής:

«Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την εκκίνηση-διερεύνηση διαδικασιών για την  κατασκευή ταμιευτήρα και την  βελτίωση – επέκταση του  αρδευτικού δικτύου της ΔΕ Δίου, με την  διαδικασία της  Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)»

Ως παράταξη ζητήσαμε  την αναβολή του θέματος για τους εξής λόγους:                                                (παραθέτω τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου)

«Επειδή πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά στον πρωτογενή τομέα – άρδευση και στον τρόπο διαχείρισης   αλλά και στη διαχείριση κατ΄ επέκταση των υδάτινων πόρων και της διαφαινόμενης ιδιωτικοποίησής τους, θεωρούμε ότι το θέμα πρέπει να αναβληθεί και να έρθει προς συζήτηση σε επόμενη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διότι:

  1. Δεν  κρίνετε κατεπείγον ώστε να έρθει προς ψήφιση – εξουσιοδότηση δια περιφοράς. 
  2. Η ψηφοφορία δια περιφοράς, δεν εξασφαλίζει τη  διαφάνεια της διαδικασίας.
  3. Δεν προηγήθηκε ενημέρωση και γνωμοδότηση των  Τοπικών Συμβουλίων της Δ.Ε. Δίου.
  4. Δεν προηγήθηκε  ενημέρωση των  Αγροτικών  Συνεταιρισμών  και των Αγροτών.  
  5. Δεν δίνεται στις Παρατάξεις, στους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους αλλά και στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Αγρότες , η δυνατότητα  διαλόγου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το συλλογικό, διοικητικό  και αποφασιστικό όργανο του δήμου. 
  6. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να συζητήσει ενδελεχώς και δημόσια  το θέμα και κάθε άποψη πρέπει να τεκμηριωθεί με εμπεριστατωμένες εισηγήσεις, τόσο αυτών υπέρ της πρότασης όσο και των αντιπροτάσεων. 
  7. Η απουσία δημόσιου διαλόγου και  η έλλειψη δημοσιότητας της συνεδρίαση σε θέματα ζωτικής σημασίας αποτελεί ταφόπλακα  των δημοκρατικών διαδικασιών, που πρέπει να υπηρετεί και να προάγει η Δημοτική Αρχή.»

Μετά από όλα αυτά ο  Δήμαρχος και οι Συνεργαζόμενοι Σύμβουλοι, αποφάσισαν να περάσει το θέμα «κάτω από το τραπέζι», πρακτική που δείχνει την απαξίωση προς τους θεσμούς, τα θεσμικά πρόσωπα και τους ίδιους τους Δημότες.  

Στους λίγους μήνες διοίκησής της,  η Δημοτική Αρχή, αποκρύπτοντας τις πραγματικές της προθέσεις, έρχεται  να προτείνει,  (σε αντίθεση με το προεκλογικό της πρόγραμμα), την απεμπλοκή του Δήμου από την διαχείριση συνολικά της άρδευσης και να προχωρήσει στην παραχώρησή της  σε Ιδιώτες με τη μορφή ΣΔΙΤ χωρίς κανέναν ενδοιασμό. 

Σύμφωνα λοιπόν  με τον ΝΟΜΟ ΥΠ’ΑΡΙΘ 3389 ΦΕΚ Α’ 232/22.9.2005                               Περί Συμπράξεων  Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 

Άρθρο 1 Παράγραφος 4.                   

Οι Ιδιωτικοί Φορείς συμβάλλονται με το Δημόσιο, μέσω ανωνύμων εταιρειών ειδικού σκοπού. Μέτοχοι της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού δύνανται να είναι μόνο οι Ιδιωτικοί Φορείς  καθώς επίσης και τρίτοι που δύνανται να αποκτήσουν μετοχές σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του ίδιου νόμου.

Άρθρο 18 / Θέματα χρηματοδότησης

1. Η χρηματοδότηση του έργου ή της υπηρεσίας περιλαμβάνει ιδίως:
(α) τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού,
(β) τα κεφάλαια που προκύπτουν από οποιαδήποτε μορφή δανείου ή πίστωσης και ιδίως με δάνεια, ομολογίες και τιτλοποίηση μελλοντικών ή υφιστάμενων απαιτήσεων,
(γ) τις αναγκαίες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις που απαιτούνται για παροχή των υπό (α) και (β) ανωτέρω κεφαλαίων ή πιστώσεων,
(δ) τους πόρους από την εκμετάλλευση του αντικειμένου της Σύμπραξης κατά την κατασκευαστική περίοδο.

Άρθρο 19 / Αντάλλαγμα καταβλητέο από τους χρήστες των έργων ή υπηρεσιών Παράγραφος2.
Ο εκάστοτε εμπλεκόμενος Δημόσιος Φορέας παρέχει κάθε συνδρομή που κρίνεται αναγκαία, ώστε η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού να δύναται να εισπράττει απρόσκοπτα τα ποσά  που αποτελούν το συμβατικό της αντάλλαγμα.

(Δηλαδή στην ανταποδοτική υπηρεσία της άρδευσης  τα ποσά καταβάλλονται από τους  χρήστες του έργου ή της υπηρεσίας- εν προκειμένω από τους  αγρότες χωρίς καμία καθυστέρηση- απρόσκοπτα)

Άρθρο 30 /Αποσβέσεις

Το συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύμπραξης που θα περιλαμβάνει το κατασκευαστικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου και του αρχικού κόστους του συνολικά απαιτούμενου εξοπλισμού και κάθε κόστος και δαπάνη οποιασδήποτε φύσεως περιλαμβανομένων και των τόκων της Περιόδου Κατασκευής, θα αποσβήνεται, κατ` επιλογή της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού,  με τη σταθερή μέθοδο, καθ` όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου.

  Όλα τα παραπάνω  μαζί με το κέρδος του ιδιώτη  θα πρέπει να καλύψουν  οι αγρότες  με την επιβολή φυσικά υψηλών τελών. 

Σε αντίθεση η Δημοτική Αρχή ισχυρίζεται  τη δια μαγείας μείωση των τελών άρδευσης.

Τα  καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς μάλλον  έχουν τελειώσει.

Ένα εξίσου σημαντικό θέμα που τίθεται είναι ότι, η παραχώρηση της λειτουργίας και της όλης  διαχείρισης της άρδευσης   σε Ιδιώτη, σημαίνει κατ’ επέκταση παραχώρηση προς εκμετάλλευση  των πηγών και  των υδάτινων πόρων( όροι που συνήθως υπάρχουν σε τέτοιες συμπράξεις ) καθώς και  των είδη υφιστάμενων υποδομών, με αποτέλεσμα  τη μεγιστοποίηση των κερδών του ιδιωτικού τομέα

Οι πλούσιοι υδάτινοι πόροι της περιοχής του Ολύμπου ήταν κατά βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής , με την καλλιέργεια της γης και την παραγωγή  ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Στο παρελθόν δόθηκαν αγώνες από τους κατοίκους της περιοχής, για την  εξασφάλιση του δικαιώματος χρήσης των πηγών και υδάτινων πόρων  από τις γύρω Κοινότητες. 

Το μεγάλο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής επιβάλει την  εξοικονόμηση υδατικών πόρων,  την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση  και αξιοποίηση του νερού, που θα διασφαλίζει όμως το δημόσιο χαρακτήρα του, ως κοινωνικό αγαθό και όχι την ιδιωτικοποίησή του.  Η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν  μπορεί να αντικαταστήσει τη δημόσια χωρίς να αδικεί τον πολίτη. 

Σχετικά με την κατασκευή έργων, επιδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα π.χ. ταμιευτήρες, δίκτυα κ.λ.π., σύμφωνα με την εισήγησή του θέματος, οφείλει ο δήμος να δρομολογήσει την υλοποίηση  μελετών  όπως μέχρι σήμερα έπραττε, χωρίς να μετακυλύετε το κόστος κατασκευής  στους αγρότες. 

Μέθοδοι καλύτερης διαχείρισης του νερού, με ένα πιο  αξιόπιστο σύστημα ελέγχου της άρδευσης  όπως με  τηλεχειρισμό και τηλεμετρία, μπορεί να εφαρμόσει ο  Δήμος μέσα από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που  είναι ενεργά, χωρίς τη συμμετοχή Ιδιώτη. 

Μετά από ένα  χρόνο στη διοίκηση  η Δημοτική Αρχή,  αντί αυτού  του θέματος ( ΣΔΙΤ) έπρεπε να είχε φέρει σε ψήφιση την ανάθεση μελέτης νέου ταμιευτήρα  και να μας παρουσιάσει την πρόταση για  δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς και τη δυνατότητα εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στα αρδευτικά (και όχι μόνο), αντλιοστάσια, όπου αυτό είναι δυνατόν, μέτρο το οποίο προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο και είναι ανοιχτό όχι μόνο για ιδιώτες αλλά και για Δήμους. Η αυτοπαραγωγή και ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) αποτελούν την πρώτη επιλογή. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχουν πραγματικά οικονομικά οφέλη, τα οποία θα αντισταθμίζουν το κόστος της ενεργειακής δαπάνης της άρδευσης.

Αγαπητοί συνδημότες -τισσες

  ο αγροτικός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης του δήμου μας. Η Δ.Ε. Δίου κατεξοχήν αγροτική περιοχή, χαρακτηρίζεται από πλήθος γεωργικών  προϊόντων  που  καλλιεργεί  στις  πλούσιες και εύφορες εκτάσεις της. Σύγχρονες υποδομές όπως ταμιευτήρες ,γεωτρήσεις , αρδευτικά δίκτυα, συστήματα αυτόματου ποτίσματος, έχουν αναβαθμίσει τις υπηρεσίες  άρδευσης, καλύπτοντας σε μέγιστο βαθμό τις υπάρχουσες ανάγκες. Για όλες αυτές τις υποδομές  Κοινοτικές και   Δημοτικές αρχές  καθώς  και Δημότες αγωνίστηκαν  διαχρονικά , με αποτέλεσμα  να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες  που   κράτησαν τους  νέους   στον τόπο μας. 

Σήμερα, όλο και  περισσότεροι  νέοι, αξιοποιώντας αυτά που τους προσφέρει η γη , δραστηριοποιούνται και  επενδύουν  στον πρωτογενή τομέα, κάνοντας  ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα,  με σημαντικά οφέλη στην αγροτική οικονομία .

Η στροφή σε δυναμικές δενδρώδης καλλιέργειες   ως επακόλουθο της νέας ΚΑΠ και η ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής, δημιουργούν την υποχρέωση για συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών αλλά και σχεδιασμού  νέων  έργων.

 Ήδη έρχεται να προστεθεί στους τρεις υφιστάμενους ταμιευτήρες (δύο στην Τ.Κ. Βροντούς  και έναν στη Δ.Κ. Καρίτσας), η  κατασκευή νέου ταμιευτήρα  στην θέση ξηροκάμπι ΤΚ Βροντούς,  ευελπιστώντας  το επόμενο καλοκαίρι να δοθεί προς χρήση, καλύπτοντας τις αρδευτικές ανάγκες  των περιοχών 458 Αγίου Σπυρίδωνα – Βροντούς. και Ρόγκια. Αυτές οι υποδομές και πολλές άλλες που αναφέρθηκαν επιγραμματικά  πιο πάνω,  κατασκευάστηκαν σε όλη την έκταση της Δ.Ε. Δίου από τις  προηγούμενες Διοικήσεις Κοινοτήτων και Δήμου. Όφειλε  να το  γνωρίζει ο κ. Δήμαρχος  και όχι να μεμψιμοιρεί και να εκμηδενίζει το έργο των τεσσάρων πρώην Δημάρχων καθώς και των πρώην Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων.

Δεν «ανακαλύψατε την Αμερική» εσείς κ. Δήμαρχε   και οι Σύμβουλοί σας. 

 Με την προβολή των αυτονόητων υποχρεώσεων του Δήμου αλλά και των προσωπικών εξυπηρετήσεων των ημετέρων,  επιχειρείται ο αποπροσανατολισμός   των  Δημοτών από τα καίρια ζητήματα, που ανενόχλητα χωρίς διάλογο και δικαίωμα αντίλογου δρομολογεί η Δημοτική Αρχή.  Οι αύλακες και οι δεξαμενές που καθαρίζονται καθώς και οι αποκαταστάσεις των βλαβών και  της αγροτικής οδοποιίας  δεν γίνονται μόνο σήμερα. Ανέκαθεν  Υπάλληλοι, Εθελοντές, Πρόεδροι και Σύμβουλοι πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να αποζητούν τη δημοσιότητα. 

 Το «ενδεχομένως και το «να δοκιμάσουμε αλλιώς»  όπως αναφέρει ο κ. Δήμαρχος μπορεί  να το δοκιμάσει κάποιος σε προσωπικό επίπεδο και όχι στις πλάτες και  το μέλλον των αγροτών και μάλιστα για 20 και πλέον χρόνια, υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές. Η θεωρία  των πιθανοτήτων   δεν έχει εφαρμογή σ΄ αυτή την περίπτωση.

Ο Δήμος πρέπει να στοχεύει στο σχεδιασμό  της βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα με την υπεράσπιση του εισοδήματος των αγροτών και να αποτελεί ασπίδα προστασίας και όχι να προσφεύγει σε αμφίβολες και επικίνδυνες λύσεις.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΗΤΡΗ