Αξίζει να δείτε το οπτικοακουστικό υλικό από τα Δημοτικά Συμβούλια και οι λόγοι είναι οι εξής απλοί:
1. Να δείτε ποιοι είναι αυτοί που μας εκπροσωπούν και πως.
2. Τι αποφάσεις παίρνουν για τον τόπο μας.
3. Κατά πόσο συμμετέχουν στα Δ.Σ. με την παρουσία καθώς και την άποψη τους….

Υ.Σ. στο κανάλι μας στο YouTube έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα Δ.Σ. από τους 3 δήμους της Περιφερειακής μας Ενότητας.

Όλα τα δημοτικά συμβούλια των 3 τελευταίων ετών.

  για περισσότερα πατήστε εδώ ….

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (19η)Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3Κατάρτιση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 4Καθορισμός τελών καθαριότητας φωτισμού και φόρου του άρθρου 10 του ν. 1080/80 στο Δήμο Κατερίνης έτους 2020Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης Λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης έτους 2020Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
 6Καθορισμός – Επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης έτους 2020Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
 7Λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής ΔιαβούλευσηςΕισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 8Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιώνΕισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 9Ανάκληση της αριθμ. 11/1967 απόφασης δωρεάς της τέως Κοινότητας Σβορώνου προκειμένου να επανέλθει η κυριότητα δωρηθέντος οικοπέδου από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως στο Δήμο Κατερίνης λόγω μη πραγματοποιήσεως του σκοπού της δωρεάςΕισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 10Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 11Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Μακεδονίας του Δήμου Κατερίνης στα πλαίσια λειτουργίας  της Θεματικής Εορταστικής Εκδήλωσης Χριστουγέννων 2019-20.Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 12Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στο κτίριο της πρώην οικίας Τσαλόπουλου του Δήμου Κατερίνης στα πλαίσια λειτουργίας  της Θεματικής Εορταστικής Εκδήλωσης Χριστουγέννων 2019-20Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 13Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργωνΕισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
14 Έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα 10ο Δημοτικό και 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο» αρ. μελ.: 93/2018Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 15Λήψη απόφασης αποδοχής της υπ΄ αριθμ  6392/01-11-2019  (ΑΔΑ:Ψ3Ψ77ΛΛ-ΖΥΡ) απόφασης  Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τροποποίηση της πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΤΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5027223 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και προσεχούς χρηματοδότησηςΕισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 16Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 732/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος (β), που αφορά την  εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018 (αφορά την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δ.Ε. Κατερίνης» (αρ. μελ. 141/2017)Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 17Παράταση του χρόνου παράδοσης  (3η παράταση) για την προμήθεια της: ΟΜΑΔΑΣ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ACU  (αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών ή ΑΜΚ)   εκτιμώμενης αξίας 170.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%» Της προμήθειας: «Προμήθεια για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9  ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώΕισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 18Λήψη απόφασης για την τρίτη κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2019Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 19Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και ΠροβολήςΕισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αρμόδιος αντιδήμαρχος
 20Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης με τον Αναγκαστικό Δασικό Συνεταιρισμό Ελατοχωρίου και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση της αναπτυξιακού χαρακτήρα Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου Ανάδειξης Περιαστικού Δάσους Ελατοχωρίου στην Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου του Δήμου Κατερίνης»Εισηγητές: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
 21Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της  τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή  αξίας ζώων και προϊόντωνΕισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
 22Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση ή μη τριών (3) θέσεων περιπτέρων και απομάκρυνση των κουβουκλίων, στην Κοινότητα ΚατερίνηςΕισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 23Έγκριση χορήγησης άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντοςΕισηγητής: Αυτοτελές τμήμα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
 24Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 v.3463/06)Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
 25Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγουςΕισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
 26Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας σχολικού έτους 2020-2021Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
 27Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας σχολικού έτους 2020-2021Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
 28Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης και αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α..Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας
 29 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER.Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος