Δημοκρατική Πανεπιστημονικη Κίνηση Γιατρών 

ΤΡΙΤΗ 7/4  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Βλέποντας  τον τεράστιο αγώνα που δίνουν αυτές τις μέρες γιατροί, νοσηλευτές και το υπόλοιπο υγειονομικό προσω-πικό στα Δημόσια Νοσοκομεία, ενάντια στην πανδημία και έχοντας επίγνωση, ότι οι ανάγκες θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα, καλούμε όλους τους συναδέλφους αυτοαπα-σχολούμενους γιατρούς να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο οργανωμένα στον αγώνα για την προστασία και την υπερά-σπιση της υγείας του λαού μας.

Γνωρίζουμε ότι, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την επιδημία του κορονοϊού, απαραίτητη προϋπό-θεση είναι να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις σε προσω-πικό και εξοπλισμό και να παρθούν μέτρα για την προστα-σία της υγείας εργαζομένων και ασθενών.

Απέναντι μας δεν είναι μόνο ο “αόρατος” εχθρός, αλλά και ο ορατός, αυτός που γνωρίζουμε καλά, γιατί ευθύνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Δεν κλείνουμε τα μάτια στην οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα υγείας στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας μας, με ευθύνη όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων που αντιμετώπισαν την υγεία σαν εμπόρευμα στη λογική του κόστους – κέρδους. Δεν κλείνουμε τα μάτια στη σύγχρονη βαρβαρότητα που κάνει τους ανθρώπους νού-μερα στην καθημερινή απαρίθμηση νεκρών και τους κατά-δικάζει να “πεθαίνουν μόνοι” στα σπίτια τους. Η κυβέρ-νηση χωρίς να κάνει ούτε μια πρόσληψη στην Πρωτοβά-θμια Φροντίδα Υγείας, αλλά με τη διαχρονική πολιτική των μετακινήσεων από τη μια δημόσια δομή στην άλλη, ακόμη και σε μια κρίσιμη περίοδο, όπως αυτή που διανύουμε, μισοκλείνει κάποιες «τρύπες» στα Δημόσια Νοσοκομεία και από την άλλη ανοίγει τεράστιες «τρύπες» αναστέλλοντας την λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων. Η κυβέρ-νηση της ΝΔ, όπως και κάθε προηγούμενη κυβέρνη-ση του κεφαλαίου, νομοθετεί με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου(ΠΝΠ) για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το αντεργατικό οπλοστάσιο της εργοδοσίας. Προσφέρει απόλυτη νομιμοποίηση για την πλήρη απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων και ωραρίων και πρακτικά α-κυρώνεται η ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας. Ανα-στέλλεται η απαγόρευση της πολιτικής επιστράτευσης ως μέσου αντιμετώπισης των απεργιών! Νομιμοποίησε πλήρως τις 40.000 απολύσεις που έγιναν μέχρι τα μέσα Μάρτη!

Η άρχουσα τάξη εκμεταλλεύεται την πανδημία για να περάσει αντιδραστικές ρυθμίσεις που προετοίμαζε καιρό. Επιστρατεύει τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας για να παρεμποδίσει τη συνδικαλιστική δράση! Την ίδια στιγμή χιλιάδες εργαζόμενοι συνωστίζονται σε γραφεία, εργοτά-ξια, σε supermarket, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας για την υγεία τους.

Οι εξαγγελίες, στις 24 Μάρτη, των υπουργών Εργα-σίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, φανερώνουν ότι και αυτήν τη νέα κρίση, θα κληθούν ξανά να την πληρώσουν ακριβά οι μισθωτοί και οι με χαμηλό ει-σόδημα αυταπασχολούμενοι. Τα μέτρα δεν περιλαμβά-νουν τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που εξαι-ρούνται από τη λήψη της “αποζημίωσης” των 800 ευρώ και αντί αυτής τους τάζουν “ειδικά επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και στήριξης για την προ-σαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα”

Για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι» καμία πρό-βλεψη στήριξης από τα «έκτακτα μέτρα».

Τα δικαιώματά μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα!

Συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Μέρα Δράσης:

Σ’ αυτή την Μάχη θέτουμε και τις δικές μας επιστημο-νικές υπηρεσίες, απαιτώντας να ενταχθούνε και οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί στο σχεδιασμό στην πρώτη γραμμή, με τους ίδιους εργασιακούς και μι-σθολογικούς όρους των συναδέλφων μας στο ΕΣΥ.