Ανακοινώνεται ότι διά περιφοράς όπως ορίζει η πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου, θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης. Το ίδιο θα ισχύσει και για τα άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης του Δήμου Κατερίνης ήτοι: Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Κοινοτήτων.