Οι διατάξεις που ισχύουν για την διαδοχική ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων ισχύουν και για όσους είναι ασφαλισμένοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.

Όπως σημειώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 19 ν. 4387/16, προβλέπεται η διατήρηση των δικαιωμάτων των διαδοχικά ασφαλισμένων τόσο εντός του ΕΦΚΑ, όσο και εντός του ΕΤΕΑΕΠ, δηλαδή η εν λόγω διάταξη του νόμου διέπει αποκλειστικά τις σχέσεις των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ φορέων, χωρίς να επιφέρει τροποποίηση στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του ΜΤΠΥ και ΕΤΕΑΕΠ ή άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.

Ειδικότερα τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς οργανισμούς, δικαιούνται σύνταξη με τις προϋποθέσεις του ενταχθέντα φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού που υπάγονταν κατά το χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλισή του:

– χίλιες (1.000) ημέρες ασφάλισης συνολικά από τις οποίες τριακόσιες (300) ημέρες την τελευταία πενταετία
πριν την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή πριν τη διακοπή της ασφάλισης για την κρίση του δικαιώματος σε σύνταξη λόγω γήρατος,

– εξακόσιες (600) ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε πριν τη διακοπή της δραστηριότητας ή απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου.

Όσον αφορά την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του ΜΤΠΥ και τους τομείς του Τ.Ε.Α.Ι.Τ. – Ν.Π.Δ.Δ. που μετατράπηκαν σε Τ.Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ., ήτοι τα Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ., Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ., Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ., και Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ., προβλέπεται ο συνυπολογισμός του χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί μεταξύ : α) των Φορέων Επικουρικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, των Φορέων Επικουρικής ασφάλισης και β) των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.