Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Διευκολύνσεις για δικαιολογητικά νέων αγροτών στα Σχέδια Βελτίωσης.

Να προσκομίσουν βεβαιώσεις εγγραφής ως κατ’ επάγγελμα αγρότες στο ΜΑΑΕ μετά τις γνωμοδοτικές επιτροπές, δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους δικαιούχους των Σχεδίων Βελτίωσης τροποποιητική απόφαση.

Παράλληλα, στην απόφαση επισημαίνεται ότι όσοι έχουν υποχρεώσεις με παλιά Σχέδια Βελτίωσης θα πρέπει να έχουν υποβάλει το τελευταίο αίτημα πληρωμής τους πριν την ημερομηνία υποβολής του φακέλου τους για το νέο πρόγραμμα.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 1

  1. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

1.1. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1.7.1 της περίπτωσης 1.7 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση προσκόμισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί από τη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 20».

1.2. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1.7.2 της περίπτωσης 1.7 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο υπομέτρο 4.1 είναι να έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1 μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 20 της παρούσας».

  1. Η παράγραφος 5.4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα πληρωμής το οποίο είναι ή θεωρείται το τελευταίο πριν την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της γεωργικής τους εκμετάλλευσης στο πλαίσιο πρόσκλησης του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013 ή/και δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου πρωτογενούς παράγωγης του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8 Α’) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», όπως ισχύει κάθε φορά.
  2. Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής: Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως εξής: «12. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτείται, κατά κανόνα, μία Γνωμοδοτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους, ενώ μπορεί να συγκροτούνται Γνωμοδοτικές Επιτροπές και σε επίπεδο Περιφέρειας.»

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση, εδώ.

πηγη

Share this post