Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων περί της μη καταλληλότητας για ανθρώπινη κατανάλωση  του χορηγούμενου από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ύδατος στον Κορινό υπεύθυνα ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Συνοπτική περιγραφή:

Ο Κορινός αντιμετωπίζει διαχρονικά ορισμένα θέματα ως προς την θολερότητα του νερού από τις υδρευτικές του υποδομές. Συγκεκριμένα, μετά από χρονικό διάστημα περίπου 2ετών εμφανίζεται συσσώρευση φερτών υλικών αργυλικής μορφής (κόκκινου χρώματος) στη δεξαμενή ύδρευσης του.

Τα φερτά προέρχονται από το αντλούμενο νερό των υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων. Η γεώτρηση που βρίσκεται στη θέση Αγ. Παρασκευή είναι αυτή η οποία παροχετεύει κατά κύριο λόγο τον Κορινό. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός για τον καθαρισμό της δεξαμενής ύδρευσης σε ετήσια βάση. 

Η γεώτρηση της Αγ. Παρασκευής κατά το 2005 ήταν εξοπλισμένη με αντλητικό συγκρότημα ισχύος 50hp. Ακολούθως το 2017 αντικαταστάθηκε το αντλητικό συγκρότημα ισχύος 50hp με νέο μικρότερης ισχύος 40hp. Βέβαια το αναχρονιστικό αντλητικό συγκρότημα όπως και τα απομακρυνθέντα καλώδια τροφοδοσίας του (μήκους περίπου 320μ) δεν βρέθηκαν πουθενά. Απόρροια της τοποθέτησης μικρότερης ισχύος αντλητικού συγκροτήματος ήταν να αντλείται μικρότερη ποσότητα ύδατος προκαλώντας προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση του Κορινού.

Το τελευταίο διάστημα ο Κορινός αντιμετώπισε προβλήματα ομαλής υδροδότησης (έλλειψη επάρκειας και θολερότητας). Για το λόγο αυτό, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. άμεσα προέβη σε διαδικασία εξαγωγής του αντλητικού συγκροτήματος ισχύος 40hp. με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας του. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι η αντλία είχε καταστραφεί. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προχώρησε σε διαδικασία αντικατάστασης της αντλίας και παράλληλα σε καθάρισμα των στελεχών (σωλήνων) της γεώτρησης από τις επικαθίσεις κόκκινου χώματος (αργιλικά εδάφη). Ταυτόχρονα στις 29.01.2020 προέβη σε καθαρισμό-air lift της γεώτρησης με την χρήση κομπρεσέρ σε όλο το βάθος της (182μ). 

Στις 30.01.2020 έγινε τοποθέτηση νέου αναβαθμισμένου αντλητικού συγκροτήματος 60hp (Ευρωπαϊκής προέλευσης) με σκοπό την αναβάθμιση τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του αντλούμενου ύδατος.

Τα απομακρυνθέντα καλώδια και το αναχρονιστικό αντλητικό συγκρότημα μεταφέρθηκαν και φυλάσσονται στον χώρο του αντλιοστασίου της Ανδρομάχης.

Τοποθέτηση νέου αντλητικού συγκροτήματος αυξημένης ισχύος 60hp και νέων καλωδίων (320μ)

Τοποθέτηση νέου αντλητικού συγκροτήματος αυξημένης ισχύος 60hp και νέων καλωδίων (320μ)