Όσοι ασχολούνται με τα κοινά ΩΦΕΙΛΟΥΝ να γνωρίζουν και να προασπίζουν τους Νόμους.

Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη στο τελευταίο Δημοτ. Συμβούλιο του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού της 5-8-2020, όπου Σύμβουλοι (ένας Δημοτικός και ένας Κοινοτικός) διατύπωσαν “περίεργες” απόψεις.

Ο Νόμος είναι σαφής και δεν επιδέχεται παρερμηνείες.

Η πρόσκληση που έστειλε η Πρόεδρος του Δημοτ. Συμβουλίου έγραφε:

«ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 5 του μήνα Αυγούστου έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 κεκλεισμένων των θυρών για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

“Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και με την αριθ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

“Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων” για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: » κλπ

Με απλά λόγια, κατά τις προβλέψεις του Νόμου, στη συνεδρίαση μπορούσαν να συμμετέχουν μόνον αυτοί που προσκλήθηκαν.

Σύμφωνα με το Νόμο, άγνοια Νόμου δεν δικαιολογείται για κανέναν πολίτη και πολύ περισσότερο για αυτούς που αναλαμβάνουν να εκπροσωπούν τους συμπολίτες τους.

Και κάποιες ακόμη επισημάνσεις: – Ο/Η Πρόεδρος του Δημοτ. Συμβουλίου στέλνει προσκλήσεις για συμμετοχή στο Δημοτ. Συμβούλιο σ´όλους τους Δημοτ. Συμβούλους, στο Δήμαρχο και στους Προέδρους των Κοινοτήτων κατά την κρίση της.

Έχει υποχρέωση να προσκαλέσει οπωσδήποτε τον Πρόεδρο Κοινότητος της οποίας θέμα θα συζητηθεί κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, οπότε ο Πρόεδρος έχει και δικαίωμα ψήφου.

Στη συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου προΐσταται  ο/η Πρόεδρος, ενώ ο Δήμαρχος είναι προσκεκλημένος.

Σημείωση : Το περιγραφόμενο γεγονός έδωσε την ευκαιρία να αποκαλυφθεί και η άγνοια κάποιων «δημοσιογράφων»

Δείτε το βίντεο παρακάτω .