Ημέρα Πέμπτη 24/09/2020 και ώρα 09:00πμ έως 13:00 μμ