Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με εκείνες των άρθρων 175 και 189 του ν. 4555/2018, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤ6-ΥΔ4) για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2021
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος