Παράταση της εφαρµογής της νέας ΚΑΠ µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 και διατήρηση του προϋπολογισµού αναλογικά στα τρέχοντα επίπεδα για την επόμενη διετία, ψήφισε οµόφωνα η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι πληροφορίες θέλουν στο διάστημα αυτό, εκτός από τα προγράμματα «γέφυρες» κυρίως αγροπεριβαλλοντικής κατεύθυνσης, να ξανανοίγει η κουβέντα για ένα μικρό σχετικά, καινούργιο ωστόσο, πρόγραμμα Νέων Αγροτών, καθώς η πίεση επ’ αυτού είναι δεδομένη και η ανάγκη ανανέωσης του αγροτικού δυναμικού αδήριτη.

Κατά τα λοιπά, στο άνοιγµα ενός νέου κύκλου προσκλήσεων και αιτήσεων από το 2021 για αγροτικά προγράµµατα πενταετών δεσµεύσεων ευρείας αποδοχής, όπως βιολογική γεωργία και απονιτροποίηση, προσανατολίζει το νέο πλαίσιο της υπό παράταση τελούσας, τρέχουσας ΚΑΠ. Αυτό φυσικά θα γίνει µε χρήµατα της νέας περίοδου και µε βάση τις προδιαγραφές των προκηρύξεων που ήδη έχουν «τρέξει» οι χώρες. Η εξέλιξη δείχνει να λύνει κάπως τα χέρια των ελληνικών αρχών που έχουν σχεδόν εξαντλήσει τον προϋπολογισµό των Προγραµµάτων, καθώς θα έχει διαθέσιµα, αν τα ζητήσει, από του χρόνου, κονδύλια ύψους 509 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 15% σε σχέση µε τον τρέχοντα ετήσιο προϋπολογισµό.

Να αναφερθεί εδώ ότι για τις προκήρυξεις των βιολογικών (3 στον αριθµό) και της απονιτροποίησης, έκαναν αιτήσεις περίπου 100.000 Έλληνες αγρότες, ως εκ τούτου, το εκ νέου άνοιγµά τους τόσο σύντοµα θα αποτελέσει σίγουρα µία καλή ένεση ρευστότητας για όσους καταφέρουν να ενταχθούν. Αρκεί, οι ελληνικές αρχές να µπορέσουν να αξιοποιήσουν τις συγκεκριµένες ευεργετικές διαστάσεις. ∆εν είναι φυσικά µόνο τα παραπάνω µέτρα που καλύπτει ο σχετικός κανονισµός. Σε αυτά περιλαµβάνονται οι Σπάνιες Φυλές, η εναλλακτική ζιζανιοκτονία ρυζιού, το Κοµφούζιο κ.α.

Τα παραπάνω προβλέπει ο κανονισµός που ψήφισαν οι ευρωβουλευτές στις 28 Απριλίου, σχετικά µε τον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ, ώστε να µπορέσουν να ανοίξουν πιο γρήγορα τα αγροτικά προγράµµατα, καθώς η διετής παράταση της τρέχουσας περιόδου θα επέτρεπε την προκήρυξη των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων µε πενταετείς δεσµεύσεις µετά το 2023. Εδώ, χρειάζεται να συµφωνήσει φυσικά και η Κοµισιόν, η οποία έχει προτείνει να µπορούν να βγουν νέα προγράµµατα αλλά µόνο µε τριετείς δεσµεύσεις.

Παράλληλα, και τα κονδύλια των άµεσων ενισχύσεων που θα χρησιµοποιηθούν για τις αγροτικές πληρωµές το 2021, θα είναι µειωµένα κατά 5% µε βάση τον µεταβατικό κανονισµό. ∆ηλαδή, η Ελλάδα αντί για 1,94 δις ευρώ διαθέσιµα θα έχει 1,856 ευρώ δις. Οι τελικές αποφάσεις για τα κονδύλια θα ληφθούν όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισµό 2021-2027 (Νέο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πρόγραµµα).

«∆ιατηρήσαµε τη δέσµευσή µας προς τους παραγωγούς, αποφεύγοντας τις απαράδεκτες περικοπές του προϋπολογισµού ΚΑΠ, ενισχύονται και τα εργαλεία για την αντιµετώπιση των κινδύνων και των κρίσεων της αγοράς» ανέφερε µετά την ψήφιση του κανονισµού, ο συντονιστής της Επιτροπής Γεωργίας, Πάολο Ντε Κάστρο. «Στο κείµενο που εγκρίθηκε – εξηγεί ο Ντε Κάστρο – επεκτείνουµε, µεταξύ άλλων, τα τρέχοντα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2022 µε τη δυνατότητα χρήσης των διαθέσιµων πόρων έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2025. Επεκτείνουµε όχι µόνο τα επιχειρησιακά προγράµµατα κατά δύο χρόνια, αλλά και τους κανονισµούς για τις άδειες φύτευσης». Τώρα το ζήτηµα είναι να συµφωνήσει µε τους όρους της Ευρωβουλής και η Κοµισιόν, µε τον µεταβατικό κανονισµό να πρέπει να γίνει «νόµος» µέχρι τις 30 Ιουνίου.

https://www.agronews.gr/