email: odigospierias@gmail.com
κινητό: 693 486 8098 Τάσος

Επαναφορά 7χίλιαρου και άλλες 8 δράσεις από ΕΕ για ενίσχυση αγροτών

διαφήμιση

Επαναφορά 7χίλιαρου και άλλες 8 δράσεις από ΕΕ για ενίσχυση αγροτών

Επαναφορά 7χίλιαρου μαζί με άλλες οκτώ δράσεις για ενίσχυση αγροτών και προϊόντων διατροφής από την Ε.Ε.

Στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος της Επιτροπής, Nόρµπερτ Λινς κοινοποιούνται συγκεκριµένα εννέα θέσεις-παρεµβάσεις που ψήφισε η CommAGRI τη ∆ευτέρα 7 Μαρτίου.

Μέσα σε αυτές και το Μέτρο 21, το οποίο είχε ενεργοποιηθεί εκτάκτως λόγω της πανδηµίας covid και η Ελλάδα είχε χρησιµοποιήσει εξολοκλήρου για τη χρηµατοδότηση των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ελαιοποιήσιµης ελιάς ή/και διπλής κατεύθυνσης προσφέροντας ένα ποσό περί τα 30 ευρώ το στρέµµα.

Στις υπόλοιπες παρεµβάσεις που εισηγείται η Επιτροπή Γεωργίας της Ευρώπης περιλαµβάνονται επίσης η έκκληση προς την Κοµισιόν να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε στις περιοχές που έχουν δεσµευθεί στα πλαίσια του πρασινίσµατος (τσεκ) να µπορούν να µπουν πρωτεϊνούχες ζωοτροφές. Επιπλέον, ζητείται να υπάρξουν στοχευµένες παρεµβάσεις στο εµπόριο σιτηρών, σόγιας και λιπασµάτων. Συγκεκριµένα, οι εννέα παρεµβάσεις έχουν ως εξής:

1) Yπάρχει επείγουσα ανάγκη αναθεώρησης της προσέγγισης της ΕΕ για την επισιτιστική ασφάλεια, προκειµένου να µειωθεί η εξάρτησή µας από τις εισαγωγές και να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιεστικό για τα προϊόντα που κινδυνεύουν περισσότερο από ελλείψεις λόγω της αναστολής των εξαγωγών της Ουκρανίας, όπως δηµητριακά, ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες, λιπάσµατα.

2) Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγονται τα εµπόδια στο διεθνές εµπόριο τροφίµων.

3) Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει αµέσως όλα τα απαραίτητα µέτρα για να επιτρέψει προσωρινά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπου είναι αποτελεσµατικά, σε εκείνες τις περιοχές οικολογικής εστίασης, οι οποίες είναι κατάλληλες για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων καλλιεργειών κατά τη διάρκεια της κρίσης. 4) Τα µέτρα κατά της διαταραχής της αγοράς που προβλέπονται στο άρθρο 219 του κανονισµού ΚΟΑ θα πρέπει να εφαρµοστούν χωρίς καθυστέρηση για τη στήριξη των τοµέων που πλήττονται περισσότερο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να κινητοποιηθεί το αποθεµατικό κρίσης.

5) Τα εθνικά στρατηγικά σχέδια θα πρέπει να αξιολογηθούν για να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές στις νέες συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης σχετικών ευελιξιών για την αύξηση της έκτασης των υπό παραγωγή εκτάσεων.

6) Τα έκτακτα µέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης COVID (σ.σ Μέτρο 21) θα πρέπει να επεκταθούν για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων προβληµάτων ρευστότητας που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχεια των γεωργικών δραστηριοτήτων και της δράσης των µικρών επιχειρήσεων στη µεταποίηση, εµπορία αγροτικών προϊόντων.

7) Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για την αποφυγή τυχόν διαταραχής της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και φραγµών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, όπως τα σιτηρά.

8) Να ληφθούν µέτρα για τη διασφάλιση µεγαλύτερης ευελιξίας για τις εισαγωγές βασικών βασικών προϊόντων (ιδίως δηµητριακών, σόγιας και λιπασµάτων) από τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας επαναξιολόγησης των υφιστάµενων ποσοστώσεων εισαγωγής.

9) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προετοιµάσει ένα λεπτοµερές σχέδιο δράσης για να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασµού τροφίµων.

πηγη

Ειδήσεις σε ετικέτες

Σχετικά άρθρα