Διευκρινιστικό έγγραφο εξέδωσε ο ΕΦΚΑ αναφορικά με ερωτήματα που κατατέθηκαν για το αν εμπίπτουν στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων και πούλμαν.

Σύμφωνα με την απάντηση του ΕΦΚΑ αλλά και του Υπουργείου Μεταφορών διευκρινίζεται ότι οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων και πούλμαν δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Ειδικότερα με αφορμή ερωτήματα, τα οποία αφορούσαν την υπαγωγή ή μη των οδηγών σχολικών λεωφορείων και σχολικών πούλμαν στις ανωτέρω διατάξεις, υπεβλήθη ερώτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το εάν τα σχολικά πούλμαν και σχολικά λεωφορεία ανήκουν στην κατηγορία των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών.

Σύμφωνα με το σχετικό απαντητικό έγγραφο 12315/646/20-2-2020 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009 το «επάγγελμα οδικού μεταφορέα επιβατών» ορίζεται ως «η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης που εκτελεί με λεωφορεία μεταφορές επιβατών παρεχόμενες στο κοινό ή σε ορισμένες κατηγορίες χρηστών έναντι κομίστρου καταβαλλόμενου από τον επιβάτη ή τον διοργανωτή της μεταφοράς. Για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χορηγείται, μετά τον έλεγχο εκπλήρωσης συγκεκριμένων προϋποθέσεων, Άδεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατών, ενώ τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για το μεταφορικό έργο χαρακτηρίζονται στην άδεια κυκλοφορίας τους ως Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης.

Στον ανωτέρω ορισμό δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που το κύριο αντικείμενό τους δεν είναι οι επιβατικές μεταφορές, αλλά εκτελούν το συγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του έργου τους (π.χ. Μεταφορά Προσωπικού, μεταφορά μαθητών με σχολικά λεωφορεία κ.λ.π.) χωρίς τη χρέωση κομίστρου.

Στις περιπτώσεις αυτές τα λεωφορεία χαρακτηρίζονται ως Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης και δεν απαιτείται η εκπλήρωση των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα επιβατών.

Με βάση όλα αυτά και προς ενιαία αντιμετώπιση από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων και σχολικών πούλμαν δεν εμπίπτουν στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.