Οδηγίες σχετικά με την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, περιλαμβάνει σχετικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), των επιχειρήσεων που υπάγονται στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, θα πραγματοποιηθεί, για τη μισθολογική περίοδο μηνός 02/2020, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, κατά τα γνωστά και στις οριζόμενες από το νόμο προθεσμίες υποβολής. Η απεικόνιση της ασφάλισης στους κλάδους και στους αντίστοιχους Τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., μέσω διαδικτύου, παράλληλα με την υποβολή της Κανονικής (01), της συγκεκριμένης μισθολογικής περιόδου.

Να σημειωθεί ότι έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ., μέχρι 01/06/2020, μισθολογικής περιόδου 02/2020 & 03/2020 αντίστοιχα.

Με το παρόν έγγραφο επανερχόμαστε στον τρόπο υποβολής Α.Π.Δ., μισθολογικών περιόδων από 02/2020 και εντεύθεν, διευκρινίζοντας ότι:

Η υποβολή όλων των κλάδων ασφάλισης και των αντίστοιχων στους Τομείς ασφάλισης τ. ΤΑΥΤΕΚΩ πρέπει να πραγματοποιείται με την Κανονική (01) Α.Π.Δ..

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση από τις υπόχρεες επιχειρήσεις υποβολής Α.Π.Δ. κλάδων και τομέων τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίες έχουν ήδη υποβάλλει Α.Π.Δ. Κανονικές (01) για τις μισθολογικές περιόδους 2/2020 και 3/2020, προκειμένου να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες, απαραίτητες για την ορθή υποβολή Α.Π.Δ. κλάδου Σύνταξης και κλάδων και τομέων τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

Η ενημέρωση της υπηρεσίας με τα στοιχεία των ανωτέρω επιχειρήσεων (Επωνυμία, Α.Μ.Ε., Α.Φ.Μ., μισθολογική περίοδος, υπεύθυνος επικοινωνίας & τηλέφωνο επικοινωνίας) θα υλοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη δ/νση : [email protected].