Μηχανικός ή Εργοδηγός ζητείται για εργασία σε οικοδομικό εργοτάξιο περιοχής Λιτοχώρου.
Απαιτείται εμπειρία σε οικοδομικά έργα , επιμετρήσεις.
Εμπειρία σε έργα αναστήλωσης θα ληφθεί υπ όψη.
Αποστολή βιογραφικού στο [email protected]