Στο νομοσχέδιο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 35 αυτού προτείνονται διατάξεις που αφορούν σε μειώσεις που αφορούν στον Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

Ειδικότερα :

α. Δεν συνυπολογίζεται και για το έτος 2020 (ίσχυε ειδικά για τα έτη 2016- 2019) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
β. χορηγείται και για το έτος 2020 η ίδια μείωση που χορηγήθηκε και για το έτος 2019 στο συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους.
γ. Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει από 1.1.2020.

-> Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 35 Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.

  1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»
  2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, η φράση «για το έτος 2019» αντικαθίσταται από τη φράση «για τα έτη 2019 και 2020». 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2020.
  3. πηγη