Με εκπαίδευση 150 ωρών για πράσινο πιστοποιητικό και τήρηση τουλάχιστον στον 95% της δυναμικότητας της εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική δέσμευση, μπορούν οι Νέοι Αγρότες του Μέτρου 6.1 να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής της δεύτερης δόσης του πριμ πρώτης εγκατάστασης.

Σε υπουργική απόφαση την οποία υπογράφουν οι κ.κ. Βορίδης και Σκρέκας καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες και ο οδικός χάρτης που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι για την είσπραξη του ποσού που αιτούνται.

Αναλυτικά η απόφαση έχει ως ακολούθως:

Αριθμ. 2723

4n Τροποποίηση της υπ ́ αρ. 8585/10-10-2016 (Β ́ 3322) απόφασης του Yπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Λεπτομέρει- ες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτι- κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1303/2013 του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα- θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα- μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ- σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ ́ αρ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1305/2013 του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανά- πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ ́ αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1306/2013 του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη δι- αχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ ́ αρ. 352/1978, (ΕΚ) υπ ́ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ ́ αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ ́ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ ́ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ ́ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1308/2013 του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργη- ση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ ́ αρ. 922/1972, (ΕΟΚ) υπ ́ αρ. 234/1979, (ΕΚ) υπ ́ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ ́ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου

5. Τον κατ ́ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέ- σπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ- βουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως κάθε φορά ισχύει.

7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανό- νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ- χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Τον κατ ́ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ- χου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανά- πτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

9. Την υπ ́ αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

10. Την Ειδική Έκθεση (2014) του Ευρωπαϊκού Ελε- γκτικού Συνεδρίου με θέμα: «Εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις συγ- χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης».

Β. Τις διατάξεις νόμων και π.δ.:

1. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμά- τωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α ́297) και άλλες διατάξεις» (Α ́ 265) και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α ́98) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα- να» σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133).

3. Το π.δ. 97/2017 (Α ́138) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ- βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 121).

5. Το ν. 2690/1999 (Α ́45) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

6. Το ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουρ- γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α ́249) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

7. Το ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α ́151), όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λει- τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης», των κυβερνη- τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α ́ 133), όπως ισχύει.

Γ. Τις αποφάσεις:

1. Την υπ ́ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο- τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β ́ 1205), όπως ισχύει.

2. Την υπ ́αρ. 24944/20-09-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Αναδι- άρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β ́ 3066), όπως τρο- ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ ́ αρ. 2545/17-10-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-

σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτι- κής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Εκχώρηση αρμοδιοτή- των της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχει- ρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονο- μίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β ́ 3447), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ ́ αρ. 242/14-01-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυ- πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί- μων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα» (Β’ 34).

5. Την υπ ́ αρ. 1582/71256/30-6-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερει- ών και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια- τρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων» (Β ́ 2277).

6. Την υπ ́ αρ. 104/7056/21-1-2015 (Β ́ 147) υπουργική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο- φίμων: «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικα- σίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει κάθε φορά.

7. Την υπ ́ αρ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Β ́ 1273), όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 8.2.6 «Μ06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19)», όπως κάθε φορά ισχύει.

9. Την υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 απόφαση του Υπουρ- γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γε- ωργών” του

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020» (Β ́ 3322) όπως έχει τροποποι- ηθεί και ισχύει.

10. Την υπ ́ αρ. πρωτοκόλλου 1109/08-04-2020 σύμ- φωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ.

11. Την υπ ́ αρ. πρωτοκόλλου 25979/24-04-2020 σύμ- φωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη υπ ́ αρ. 8585/10-10-2016 από- φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο- φίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμμα- τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» (Β ́ 3322), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ ́ αρ. 3498/2017 (Β ́ 1277), 443/2018 (Β ́288) και 6303/2018 (Β ́3536) όμοιες αποφάσεις, ως εξής:

Τεύχος B’ 2415/18.06.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24379

Διαβάστε επίσης: Κράτει στις παραλαβές ηλιελαίου για βιοντίζελ από τα διυλιστήρια, τρίζουν οι συμβάσεις για τον ηλίανθο

Άρθρο 1

Το στοιχείο β. της παραγράφου (ιδ) του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Κατέχει ή αποκτά βεβαίω- ση – πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος, διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, από τον ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”.».

Άρθρο 2

Η περίπτωση 5.2 της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «5.2 Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτή- των, εκτός και αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα, υποδέχονται και εξετάζουν τα αιτήματα των δικαιού- χων τηρώντας σχετικό αρχείο. Πραγματοποιούν τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους συμπεριλαμβα- νομένων και των σχετικών, με αυτούς, επιτόπιων επι- σκέψεων.».

Άρθρο 3

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το επι- χειρηματικό σχέδιο δεν γίνεται αποδεκτό εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης για την τελευταία δόση της οικονομικής στήριξης δεν επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας στόχος από αυτούς που έχουν δηλωθεί στο επιχει- ρηματικό σχέδιο. Σε αυτήν την περίπτωση οι δικαιούχοι απεντάσσονται και η στήριξη που έχει καταβληθεί ανα- κτάται σύμφωνα με τα οριζόμενες κυρώσεις στο άρθρο 31 της παρούσας. Η μη ένταξη σε συναφή με τους στό- χους μέτρα του ΠΑΑ δεν μπορεί να αιτιολογήσει ενδε- χόμενη μη επίτευξή τους.».

2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι στόχοι δύναται να τροποποιούνται ή να μεταβάλλονται σύμφω- να με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες υλοποίησης, μετά από αιτιολόγηση και μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας.».

Άρθρο 4

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

1. Η περίπτωση 1.9 της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1.9 Να διατηρεί τουλάχιστον το 95% της αρχι- κής παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπι- κή απόδοση) της εκμετάλλευσης με την οποία εγκρίθηκε για το Υπομέτρο 6.1 έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.».

2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ειδικά στην περίπτωση της μη τήρησης της δέσμευσης των υποπαραγράφων 1.2, 1.15 και 1.16 ανωτέρω, η ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας απευθύνει σύσταση στον δικαιούχο να συμμορφωθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της σύστασης. Σε περί- πτωση μη συμμόρφωσης θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 31.».

Άρθρο 5

Στις περιπτώσεις 3.7 και 3.8 της παραγράφου 3 του άρ- θρου 14 «Αίτηση Στήριξης – Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά» το αρκτικόλεξο «ΟΓΑ» αντικαθίσταται

από το αρκτικόλεξο «ΕΦΚΑ». Ομοίως, στο εδάφιο 3.12β της παραγράφου 3 και στο εδάφιο 4.13β της παραγρά- φου 4 του άρθρου 14, το αρκτικόλεξο «ΙΚΑ» αντικαθί- σταται από το αρκτικόλεξο «ΕΦΚΑ».

Άρθρο 6

Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 «ΑποφάσειςΈνταξης Πράξεων» αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η απόφαση ένταξης υπογράφεται μετά τη δημοσι- οποίηση των Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης της παραγράφου 16 του άρθρου 16 και περιλαμβάνει τους δικαιούχους για τους οποίους δεν απαιτείται η προσκόμι- ση δικαιολογητικών. Η απόφαση ένταξης τροποποιείται μετά το πέρας των ενστάσεων ή όποτε προκύπτουν νέοι δικαιούχοι κατά την εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγη- σης των εν δυνάμει δικαιούχων και την προσκόμιση επι- πλέον δικαιολογητικών. Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της εξέτασης ενστάσεων η απόφαση τροποποιείται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες με σκοπό να καλύψει οποιεσ- δήποτε μεταβολές έχουν συμβεί.».

Άρθρο 7

Στο άρθρο 21 «Τροποποίηση – Μεταβολή πράξης » τροποποιείται ως εξής:

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1.1 της παρα- γράφου 1 «Το αίτημα τροποποίησης/μεταβολής μπο- ρεί να αποτελεί και τμήμα του αιτήματος πληρωμής» διαγράφεται.

2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Υπο- βολή αιτήματος τροποποίησης απαιτείται στις εξής πε- ριπτώσεις:

3.1 Αλλαγή του/των στόχου/ων του επιχειρηματικού σχεδίου (είδους ή αριθμού αυτών). Ωστόσο δεν απαι- τείται τροποποίηση στην περίπτωση που παραμένει και επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας από τους στόχους που περιλαμβάνονταν στην αρχική αίτηση στήριξης.

3.2 Αλλαγή της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμε- τάλλευσης.

3.3 Αλλαγή στα στοιχεία του δικαιούχου που αποτυπώ- νονται στην απόφαση ένταξης (εκτός της βαθμολογίας). 3.4 Αλλαγή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης ή της έδρας του νομικού προσώπου εφόσον επηρεάζεται το ποσό στήριξης ή η

βαθμολογία. 3.5 Αλλαγή της νομικής μορφής της εκμετάλλευσης

από φυσικό σε νομικό πρόσωπο.» 3. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Αίτημα μεταβολής υποβάλλεται στις εξής περιπτώσεις: 4.1. Μείωση της τιμής του/των στόχου/ων του επιχει-

ρηματικού σχεδίου. 4.2. Αλλαγές ως προς στοιχεία που επηρεάζουν τα βαθ-

μολογικά κριτήρια της 6ης αρχής κριτηρίων αξιολόγη- σης: «Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (μελλοντική κατάσταση)» με την προϋπόθεση ότι είναι παραδεκτές σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

4.3. Αλλαγή στον τόπο μόνιμης κατοικίας του φυσι- κού προσώπου ή στην έδρα του νομικού προσώπου που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω περίπτωση 3.4 της παρα- γράφου 3.

4.4 Αλλαγές στα λοιπά στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου δεν θεωρούνται μεταβολές και αυτές κοινο- ποιούνται απολογιστικά με την υποβολή της αίτησης πληρωμής β ́ δόσης.».

4. Η παράγραφος 10 διαγράφεται. 5. Η παράγραφος 12 διαγράφεται. 6. Η παράγραφος 13, αντικαθίσταται ως εξής: «Η εξέταση της τροποποίησης και η λήψη της απόφα-

σης περί αποδοχής ή απόρριψης της, συμπεριλαμβανο- μένης τυχόν έκδοσης νέας απόφασης ένταξης που θα τροποποιεί την υφιστάμενη, πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός ενός μήνα από την ηλεκτρονική υπο- βολή του σχετικού αιτήματος ή ανάκυψης της σχετικής ανάγκης.

Το αίτημα τροποποίησης ή μεταβολής πρέπει να υπο- βάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήματος για την πληρωμή της β ́ δόσης προκειμένου να εξεταστεί από τις ΔΑΟΚ και να είναι δυνατή στη συνέχεια η εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος καταβολής της τελικής πληρωμής.».

Άρθρο 8

Το άρθρο 22 «Παρακολούθηση και Επίβλεψη της υλο- ποίησης» τροποποιείται ως εξής:

1. Η περίπτωση 1.2.δ της παραγράφου 1 αντικαθίστα- ται ως εξής: «δ) Ως προς τις αποκλειόμενες κατηγορίες του άρθρου 7, οι όροι της παραγράφου 1.2 του άρθρου 7 ελέγχονται με την κατ ́ έτος διασταύρωση των στοιχείων του ΜΑΑΕ. Κατά την υλοποίηση και ορθή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου δεν ελέγχονται οι παράγραφοι 1.5 και 1.7 του άρθρου 7.».

2. Η περίπτωση 1.5 της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1.5. Στην κατ ́ έτος διασταύρωση των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Στήριξης με εκείνα που αφορούν την παραγωγική δυναμικότητα σε όρους τυπικής απόδοσης (όπως ενδεικτικά εξακρίβωση της διατήρησης τουλάχι- στον του 95% της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης) για το σύνολο των δικαιούχων και μέχρι την ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.».

Άρθρο 9

Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 15 αντικαθίσταται ως εξής: «15. Υπάρ- χει δυνατότητα υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής και ολοκλήρωσης μιας πράξης με μικρότερο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (όπως ενδεικτικά αλλαγή της μελλοντικής παραγωγικής κατεύθυνσης από ζωική σε φυτική) ή με μικρότερη βαθμολογία υπό τις εξής προϋ- ποθέσεις: α) να τηρούνται τουλάχιστον τα ελάχιστα όρια ως προς τις δεσμεύσεις, τους συμβατικούς όρους και τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας, όπως π.χ. η διατή- ρηση της βαθμολογίας πάνω από την ελάχιστη επιλέξιμη βαθμολογία και β) να έχει προηγηθεί τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου αν κάτι τέτοιο απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 21.».

2. Η υποπερίπτωση 16.4 της παραγράφου 16 αντικα- θίσταται ως εξής: «16.4. Φορολογικά στοιχεία:

16.4.1. Τα εκκαθαριστικά δήλωσης φορολογίας εισοδή-

ματος Ε1 που έχουν υποβληθεί από το έτος ένταξης μέχρι και το έτος υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής.

16.4.2. Τα αντίγραφα της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) που έχουν υποβληθεί από το έτος ένταξης μέχρι και το έτος υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής.

16.4.3. Στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί φο- ρολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε3, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή αντίγραφο βεβαί- ωσης απόδοσης ΑΦΜ.».

3. Η περίπτωση 16.7 της παραγράφου 16 και η περί- πτωση 17.10 της παραγράφου 17 αντικαθίστανται ως εξής: «Εφόσον πρόκειται για πτηνοκτηνοτροφική εκ- μετάλλευση, άδεια εγκατάστασης ή άδεια διατήρησης αυτής η οποία να καλύπτειτη δυναμικότητά της.».

4. Το εδάφιο 16.10.4 της παραγράφου 16 αντικαθίστα- ται ως εξής: «Δεν έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου.».

5. Η υποπερίπτωση 17.6 της παραγράφου 17, τροπο- ποιείται ως εξής: «17.6. Φορολογικά στοιχεία:

17.6.1. Για τον νόμιμο εκπρόσωπο, τα εκκαθαριστικά δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) που έχουν υποβληθεί από το έτος ένταξης μέχρι και το έτος υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής.

17.6.2. Για το νομικό πρόσωπο, αντίγραφο των δηλώ- σεων φορολογίας εισοδήματος για όλα τα έτη από το έτος ένταξης μέχρι και το έτος υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής.».

6. Το εδάφιο 17.13.4 της παραγράφου 17 αντικαθίστα- ται ως εξής: «Ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επι- χειρηματικού σχεδίου.».

Άρθρο 10

Το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4, «Χρησιμοποιεί- ται τυποποιημένο Φύλλο Πορίσματος Διοικητικού Ελέγ- χου Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Πράξης και Εκκαθάρι- σης Πληρωμής (Πόρισμα Ελέγχου)» αντικαθίσταται από το εξής εδάφιο: «Χρησιμοποιείται τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου, όπως το έντυπο αυτό παράγεται από το ΠΣΚΕ.».

2. Η περίπτωση 7.1 της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7.1 7.1. Η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται από υπάλληλο της οικείας ΔΑΟΚ, ΠΕ γεωτεχνικό ή TE τεχνο- λόγο γεωπόνο.».

3. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Με ευ- θύνη των ΔΑΟΚ οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτημάτων πληρωμής καταχωρίζονται στο ΠΣΚΕ και μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ.».

4. Η παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής: «12. α) Για την πρώτη πληρωμή η ΔΑΟ της οικείας Περιφέρειας συντάσσει φάκελο πληρωμής σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο τον οποίο διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ένδειξη “Μερική (αρχική) Πληρωμή”, β) Για τη δεύτερη πληρωμή

Τεύχος B’ 2415/18.06.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24381

η ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας συντάσ- σει φάκελο πληρωμής σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο τον οποίο διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ένδειξη “Τελική Πληρωμή”.».

5. Η περίπτωση 14.1 της παραγράφου 14 αντικαθίστα- ται ως εξής: «14.1. Με ευθύνη της οικείας ΔΑΟΚ εκδίδεται και καταχωρείται μέσω ΟΠΣΑΑ απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης.».

Άρθρο 11

Η παράγραφος Ιτου άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε 2 δόσεις σε συνάρτηση με την πρόοδο του επιχειρη- ματικού σχεδίου.».

Άρθρο 12

Το άρθρο 26 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 26 Ανάκληση της αίτησης πληρωμής 1. Οι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλέσουν την αίτη-

ση πληρωμής οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή της και μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης. Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτημα ανάκλησης ως προς τα μέρη που έχουν ελεγχθεί και για τα οποία έχουν διαπιστωθεί ευ- ρήματα ή εφόσον έχει αναγγελθεί επιτόπια επίσκεψη στο δικαιούχο.

2. Το αίτημα ανάκλησης της αίτησης πληρωμής υπο- βάλλεται εγγράφως στην οικεία ΔΑΟΚ, υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του συνο- δευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

3. Αν το αίτημα ανάκλησης υποβληθεί πριν την έντυ- πη υποβολή του αιτήματος πληρωμής τότε εκκινείται η διαδικασία άρσης της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης του αιτήματος πληρωμής.

4. Αν το αίτημα ανάκλησης υποβληθεί μετά την έντυ- πη υποβολή του αιτήματος πληρωμής, εφόσον δεν έχει υπάρξει εύρημα, η ΔΑΟΚ, προκειμένου να αποδεσμευτεί το αίτημα πληρωμής, σημαίνει τον έλεγχο ως περαιωμέ-

νο στο ΠΣΚΕ και ο επενδυτής μπορεί να υποβάλει νέο αίτημα πληρωμής.

5. Αν το αίτημα ανάκλησης υποβληθεί μετά την ηλε- κτρονική οριστικοποίηση του διοικητικού ελέγχου από τη ΔΑΟΚ και πριν την έκδοση της εντολής πλη- ρωμής προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τότε, εφό- σον δεν έχει υπάρξει εύρημα, η διαδικασία επιστρέφει στο αμέσως προηγούμενο στάδιο του διοικητικού ελέγχου.

6. Αν το αίτημα ανάκλησης υποβληθεί μετά την κα- ταβολή της αναλογούσας στήριξης, τότε, προκαλείται υποχρέωση επιστροφής της στήριξης, και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτων ποσών.

7. Η ανάκληση επαναφέρει το δικαιούχο στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλει την εν λόγω ανακαλούμενη αίτηση πληρωμής.».

Άρθρο 13

Η περίπτωση 4.4 της παραγράφου 4 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: «4.4. Αν έχει καταβληθεί η ανα- λογούσα στήριξη στο δικαιούχο και προκαλείται υποχρέ- ωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της στήριξης, τότε ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης των αχρεω- στήτως καταβληθέντων ποσών. Η διαδικασία ολοκλη- ρώνεται με την αποστολή στη ΔΑΟΚ του αποδεικτικού κατάθεσης του ανωτέρω ποσού στο λογαριασμό που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ανάγκες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Το ανωτέρω αποδει- κτικό κατάθεσης διαβιβάζεται από τη ΔΑΟΚ στον ΟΠΕ- ΚΕΠΕ μαζί με τα στοιχεία του δικαιούχου και το λόγο της κατάθεσης.».
Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.