Από το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου ξεκινά η διαδικασία πίστωσης των λογαριασμών των παραγωγών με τα ποσά που αφορούν την εξόφληση της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του 2019.

Από τον Οργανισμό Πληρωμών διαβεβαιώνουν ότι η πρώτη «φουρνιά» των δικαιούχων παραγωγών θα είναι σε θέση να προχωρήσουν σε εκταμίευση των ποσών τους από τα ΑΤΜ’s από την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία της πίστωσης των λογαριασμών θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ακολουθώντας τις απαιτήσεις του κοινοτικού κανονισμού που ορίζει εξόφληση των Βιολογικών μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Επιπλέον από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διαβεβαιώνουν ότι η πληρωμή θα περατωθεί χωρίς προβλήματα ή καθυστερήσεις, όπως τα περσινά με τους κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη εγκριθεί -με δύο αποφάσεις- η πίστωση 29,2 εκατ. ευρώ και 26,9 εκατ. ευρώ για την εξόφληση παραγωγών για το έτος εφαρμογής 2019.

Ειδικότερα, οι σχετικές αποφάσεις έχουν ως εξής:

1: Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού 29.297.784,11 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2019ΣΕ08210014, με τίτλο «Βιολογικές Καλλιέργειες», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2019

Από το παραπάνω ποσό (29.297.784,11 ευρώ), ποσό ύψους 22.020.162,53 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της υπ’ αριθμ. 3386/292259/13-11-2019 (ΑΔΑ: Ψ11Ψ4653ΠΓΠ2Υ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.  Συνεπώς, η  επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 7.277.621,58 ευρώ.  

2: Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού 26.994.260,98 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2017ΣΕ08210024, με τίτλο «Βιολογικές Καλλιέργειες», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2019.

Από το παραπάνω ποσό (26.994.260,98 ευρώ), ποσό ύψους 23.201.938,87 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της υπ’ αριθμ. 3245/280157/01-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΚΔΨ4653ΠΓ-ΑΞΒ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.  Συνεπώς, η  επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 3.792.322,11 ευρώ. 

Για την Πέμπτη 25 Ιουνίου δείχνει ο προγραµµατισµός του Οργανισµού Πληρωµών να δροµολογεί τη διαδικασία εξόφλησης της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του 2019. Βέβαια, µε δεδοµένη τη δυνατότητα που δίνει ο κοινοτικός κανονισµός η πληρωµή να γίνει έως το τέλος Ιουνίου, χωρίς πρόστιµα και το «τράτο» που δίνεται µηχανογραφικά από την εγγραφή της επίσηµης ηµεροµηνίας πληρωµής µέχρι την πίστωση των λογαριασµών των παραγωγών δεν αποκλείει το ενδεχόµενο η όλη διαδικασία να πάει για τη µεθεπόµενη εβδοµάδα έως τις 3 Ιουλίου. Να σηµειωθεί ότι τα περιφερειακά υποκαταστήµατα έχουν ήδη στείλει τις καταστάσεις συµµόρφωσης για να «τρέξουν» από τα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και να βγει παρτίδα πληρωµής. Σε κάθε περίπτωση σηµειώνεται ότι δεν αναµένονται τα περσινά προβλήµατα µε τις καθυστερήσεις στις πιστώσεις της Βιολογικής Κτηνοτροφίας σε ορισµένες περιφέρειες, καθώς έχει εγκριθεί η πίστωση 29,2 εκατ. ευρώ και 26,9 εκατ. ευρώ για την εξόφληση παραγωγών για το έτος εφαρµογής 2019.