Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Μαζί μπορούμε …

ΟΑΕΔ: Σε ποιες περιπτώσεις διαγράφεται το δελτίο ανεργίας.

Τις περιπτώσεις που διαγράφεται το δελτίο ανεργίας από τα μητρώα του ΟΑΕΔ, διευκρινίζει ο Οργανισμός, προκειμένου να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα οι άνεργοι. 

Συγκεκριμένα το δελτίο ανεργίας διαγράφεται στις εξής περιπτώσεις: 

Σε περίπτωση ανάληψης εργασίας είτε με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ είτε με ενέργειες του ίδιου του ανέργου

Σε περίπτωση μη αποδοχής προσφερόμενης και κατάλληλης των προσόντων του θέσης εργασίας

Σε περίπτωση μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σε διάστημα έως και 5 (πέντε) ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ανεργίας

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ανέργου στην αγορά εργασίας (π.χ. ασθένεια, μετάβαση στο εξωτερικό, διοικητική κράτηση, φυλάκιση, κ.ά.)

Σε περίπτωση στράτευσης

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος

Σε περίπτωση λήξης της άδειας διαμονής ή εργασίας αλλοδαπού (προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών

Σε περίπτωση φοίτησης, μαθητείας, πρακτικής άσκησης

Σε περίπτωση κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ, ΝΑΤ
Πηγή
olalathos

Share this post