Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Οι εκκρεμότητες που παραμένουν για το β’ γύρο ΟΣΔΕ.

Οι δικαιούχοι κοινοτικών επιδοτήσεων θα πρέπει να προσκοµίσουν εν µέσω θέρους τριπλές βεβαιώσεις από τους ΟΕΒ, τους ∆ήµους και τις περιφέρειες για άρδευση αγροτεµαχίων αλλά και τις καρτέλες χρήσης πιστοποιηµένου σπόρου σκληρού σίτου, βαµβακιού και βιοµηχανικής κάνναβης αλλά και αντίγραφο σύµβασης για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων.

Βέβαια, κατά πόσο εύκολη είναι η προσκόµιση της σχετικής βεβαίωσης από τους Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων, σε παραγωγούς που έχουν οφειλές είναι ένα ζήτηµα, όπως αντίστοιχα θέµα αποτελεί και το γεγονός ότι για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων δεν υπάρχει µέχρι τώρα κανένα συµβόλαιο µε την ΕΒΖ, λόγω της γνωστής εµπλοκής µε το σχέδιο εξυγίανσης.

Τριφασική υποβολή εγγράφων

Σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναρτήθηκε στην διαύγεια στις 20 Ιουνίου, µε αποδέκτες τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ΟΣ∆Ε και τις αρµόδιες περιφερειακές διευθύνσεις, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν βάσει του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Αιτήσεων έτους 2019, γίνεται κατηγοριοποίηση των απαιτούµενων δικαιολογητικών σε:

Α. ∆ικαιολογητικά τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν «τον ηλεκτρονικό φάκελο» του/της παραγωγού και να είναι σε ηλεκτρονική µορφή (από σαρωτή/scanner), υποχρεωτικά πριν την οριστικοποίηση της αίτησης.

Β. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία της αίτησης υποχρεωτικά, µετά την οριστικοποίηση της αίτησης και πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (15.07.2019)

Γ. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά, πριν την πληρωµή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης (έως 01.10.2019)

∆. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται προαιρετικά.

Kαρτελάκι, τεύτλα,  βαμβάκι, κάνναβη

Κρίσιµα ορόσηµα για την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών:

Αντίγραφο σύµβασης για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής εκπρόθεσµης ΕΑΕ (15.07.2019) σε ηλεκτρονική µορφή από τον/την γεωργό.

Καρτέλες χρήσης πιστοποιηµένου σπόρου σκληρού σίτου και βαµβακιού οι οποίες υποβάλλονται οπωσδήποτε έως 15.07.2019 (στα αρµόδια περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ). Τιµολόγιο αγοράς πιστοποιηµένου σπόρου βαµβακιού ή απόδειξη λιανικής πώλησης συνοδεία βεβαίωσης του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια για τους γεωργούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε ΦΠΑ µέχρι 15.07.2019 σε ηλεκτρονική µορφή από τον γεωργό.

Τιµολόγια αγοράς ή επίσηµες καρτέλες πιστοποιηµένου σπόρου βιοµηχανικής κάνναβης έως 30.06.2019. Κατά παρέκκλιση, για την κάνναβη που καλλιεργείται ως επίσπορη καλλιέργεια, υποβάλλονται µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου.

Χρήση αγροτεμαχίων και ΑΤΑΚ

Στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή υποχρεωτικά κατά την οριστικοποίηση της αίτησης είναι αυτά της χρήσης αγροτεµαχίων, όπου απαιτούνται:

  1. Αντίγραφα των ιδιωτικών συµφωνητικών µίσθωσης αγροτεµαχίων, µε προαιρετική αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη
  2. Παραστατικά που δικαιολογούν την χρήση της έκτασης βοσκότοπων

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 29 Ιουνίου, μαζί με το περιοδικό Αγρόκτημα

https://www.agronews.gr/

Share this post