Φάρος, COCCUS, HAVANA, WET, σας θυμίζουν κάτι αυτά τα ονόματα; Είναι κάποια από τα ακίνητα που λειτουργούσαν στις εκτάσεις που δημοπρατεί ο Δήμος Κατερίνης.

Οι εκτάσεις θα εκμισθωθούν για οκτώ (8) έτη και η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κατερίνη, στα γραφεία του Δήμου Κατερίνης, Πλ. Δημαρχείου 1, 1ος όροφος, την 07-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα από τις 10.00 π.μ. έως τις 11 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Τυχόν επαναληπτική, θα γίνει στις 14-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα από τις 10.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα η εκμίσθωση θα μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δ.Σ.

Η μίσθωση θα διαρκέσει οκτώ (8) έτη, με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, μετά την πάροδο των οποίων τα ακίνητα, θα παραδοθούν στην κυριότητα του Δήμου Κατερίνης. Παράταση της μίσθωσης επιτρέπεται μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτή τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της μίσθωσης. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για τις προβλεπόμενες χρήσεις γης, οι οποίες αναγράφονται στο αριθμ.πρωτ.οικ. 6012/4-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

➤ Οι εκτάσεις που δημοπρατεί ο Δήμος Κατερίνης:

Πηγή: Πιερική Αλήθεια