Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Ο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού Ανακοίνωσε Προσλήψεις οδηγών.

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Ο Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού

Έχοντας υπόψη: 1.-Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87 τ.Α’). 2.-Του άρθρου 206 του Ν.3584 (ΦΕΚ.134 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του αρ.41 του Ν.4325/2015(ΦΕΚ.47/Α) και την παρ.2 του αρ.4 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ.102/Α/2015) και το άρ.116 του Ν.4547/2018. 3.-Τις διατάξεις του άρθρου 21 του N.2190/94 (ΦΕΚ.28 τ.Α’). 4.-Την αρίθ.111/2019 (ΑΔΑ:ΨΦΩΞΩ1Π-ΞΒ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, για την κάλυψη πρόσκαιρων εποχικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων 2 -Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ ‘ κατηγορίας -Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). -Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) τέσσερις (4) μήνες Γενικά Προσόντα 1.-Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 2.-Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Απαραίτητα Δικαιολογητικά Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά : Αναφέρουμε ενδεικτικά :

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης τουλάχιστον Γ’ κατηγορίας. 5.

Φωτοαντίγραφο λοιπών τυπικών προσόντων. 6.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης. 7.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. Ανάρτηση της Ανακοίνωσης Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Πύδνας -Κολινδρού (Δ/νση: Κ. Καραμανλή 38 60300 Αιγίνιο Πιερίας, τηλ.: 2353350118-Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και 253350106-Γραφείο Πρωτοκόλλου). Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Δελίτσκου Μαρία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου,

δηλαδή από 24-4-2019 έως λήγει στις 03-5-2019.

Ο Δήμαρχος Ευάγγελος Β.Λαγδάρης

Share this post