Δύναται η αναστολή των κάτωθι προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων του ΟΑΕΔ έως και 10-05-2020 σε όλη την Επικράτεια, εφόσον δεν θα συνεχιστούν / υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης. (ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/14-03-2020), άρθρο 19):

i. «Προώθηση στην απασχόληση Ανέργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» στο πλαίσιο της με αριθμό 2/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
i. «Προώθηση στην απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», στο πλαίσιο της με αριθμό 3/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ii. «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Συγκεκριμένα η καταληκτική ημερομηνία έναρξης των τμημάτων της θεωρητικής κατάρτισης της με αρθ. 3/2019 Πρόσκλησης (ΤΠΕ 30-45), παρατείνεται έως τις 22-05-2020 για όλη την Επικράτεια, για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν διά ζώσης.