Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Παύση των καθηκόντων της Αντιδημάρχου Βασιλικής Νικολοπούλου του Ιωάννου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 269/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 49 παρ.5, 66 παρ 5 και 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010).

2. Την αριθμ.126/09-03-2017 απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με την οποία γίνεται ο ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Πύδνας Κολινδρού μέχρι 31-08-2019.

3. Το γεγονός ότι η κα. Βασιλική Νικολοπούλου του Ιωάννου με την αριθμ. 126/09-03-2017 ορίστηκε Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες που σε αυτήν αναφέρονται μέχρι 31-08-2019 4. Την υπ’ αριθ. 1/30-4-2019 πρακτικό Δημοτικής Παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» σύμφωνα με το οποίο οι παρόντες Δημοτικού Σύμβουλοι ομόφωνα αποφάσισαν την διαγραφή της Δ.Σ και Αντιδημάρχου κας: Βασιλικής Νικολοπούλου από την Δημοτική παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» (αρ. 66 παρ.

4 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μέχρι 31-8-2019 σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν 4555/2018) για τους λόγους που σε αυτό αναφέρονται.

5. Το γεγονός ότι η κα. Βασιλική Νικολοπούλου δημοσίως έχει εκθέσει την πρόθεση της να είναι υποψήφια στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές (26-5-2019) με άλλο Συνδυασμό με επικεφαλής υποψήφιο Δήμαρχο τον κ. Καζά Παναγιώτη, και αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» που επίσης συμμετέχει στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές (26-5-2019), (αρ. 66 παρ. 4 του Ν. 3852/2010). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Παύει από τα καθήκοντα Αντιδημάρχου την κα. Βασιλική Νικολοπούλου του Ιωάννου διότι δημοσίως έχει εκθέσει την πρόθεση της να είναι υποψήφια στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές (26-5- 2019) με άλλο Συνδυασμό με επικεφαλής υποψήφιο Δήμαρχο τον κ. Καζά Παναγιώτη, και αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» που επίσης συμμετέχει στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές (26-5-2019), (αρ. 66 παρ. 4 του Ν. 3852/2010). Με άλλη απόφαση του Δημάρχου θα οριστεί ο νέος Αντιδήμαρχος.. Ο Δήμαρχος Ευάγγελος Λαγδάρης

Κοιν: 1. Βασιλική Νικολοπούλου Δημοτική Σύμβουλος 2. Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης –Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πιερίας

Share this post