Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Πριμ εξόδου αγροτών από το επάγγελμα βάζει σε εφαρμογή με τη νέα ΚΑΠ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πλήρη επιβεβαίωση της Agrenda που από τις 4 Ιανουαρίου 2019 έκανε λόγο για «πριµ εξόδου» από το αγροτικό επάγγελµα, συνιστά το µέτρο για την «κινητικότητα» που εισάγει η νέα ΚΑΠ και το οποίο ανοίγει το δρόµο σε µαζική εγκατάληψη αγροτικών εκµεταλλεύσεων.


Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, θα έχει κωδική ονοµασία «Κινητικότητα Γης» µέρος ενός νέου Μέτρου µε το όνοµα «Συνεργασία», που θα ενθαρρύνει παράλληλα την ανάπτυξη µίας σχέσης µέντορα-µαθητή ανάµεσα στον αγρότη που µεταβιβάζει τα κτήµατά του και τον νεαρό που τα αναλαµβάνει.

Το υποµέτρο αυτό που θα επιδοτεί τον αγρότη που αποφασίζει να µεταβιβάσει τα κτήµατά του, θα αφορά συγκεκριµένα περιπτώσεις συνεργασίας στο πλαίσιο της διαδοχής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και τα κράτη µέλη θα µπορούν να χορηγούν στήριξη µόνο στους γεωργούς που έχουν συµπληρώσει την ηλικία της συνταξιοδότησης, όπως την ορίζει η σχετική εθνική νοµοθεσία.

Το είδος της ενίσχυσης έχει τα χαρακτηριστικά του «πριµ πρώτης εγκατάστασης». Αυτό σηµαίνει ότι θα δίνεται σε λίγες δόσεις (µπορεί µία κι έξω) και θα είναι ένα σταθερό εφάπαξ ποσό (lump sum). Αυτό που δεν είναι γνωστό ακόµα είναι η σχέση του µε την έκταση που θα µεταβιβάζεται. ∆ηλαδή αν θα υπάρχει ένα φιξ ποσό ανά στρέµµα, αναλόγως τη δραστηριότητα που φιλοξενεί (βοσκότοπος, δενδρώδεις εκτάσεις, αροτραίες, ποτιστικό ή ξηρικό κ.λπ). 

Η επίσηµη αναφορά στην ΚΑΠ

Σε κάθε περίπτωση, το άρθρο 71 του υπό διαπραγµάτευση κανονισµού της ΚΑΠ αναφέρει συγκεκριµένα:

Άρθρο 71 Συνεργασία

  1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ για την προετοιµασία και την υλοποίηση έργων επιχειρησιακών οµάδων της ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιµότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 114 καθώς και για την τοπική ανάπτυξη που πραγµατοποιείται από τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του προγράµµατος LEADER, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆], και για την προώθηση συστηµάτων ποιότητας, οργανώσεων παραγωγών ή οµάδων παραγωγών ή άλλων µορφών συνεργασίας.

https://www.agronews.gr/

Share this post