Προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ στον ΕΟΔΥ

Εξαιρούνται από την εποπτεία του ΑΣΕΠ αλλά υπό προϋποθέσεις, οι προσλήψεις ακόμη και διοικητικού προσωπικού στον νεοσύστητο Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή και ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια. Επίσης εισάγονται οικονομικά κίνητρα για τις προσλήψεις επαγγελματιών υγείας πλην ιατρών, σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών και Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Σύμφωνα με τροπολογία που εντάχθηκε στο αντικαπνιστικό νόμο προβλέπεται η καθιέρωση ως γενικού κανόνα η υπαγωγή όλων των προσλήψεων από τον ΕΟΔΥ στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ.

Η τροπολογία εισάγει όμως και εξαιρέσεις ως προς την προαναφερόμενη υπαγωγή στις διαδικασίες πρόσληψης του ΑΣΕΠ, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις περιπτώσεις άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας, είτε από φυσικές καταστροφές είτε από διάδοση μολυσματικών ασθενειών, είτε λόγω διαχείρισης αναγκών του μεταναστευτικού.

Ειδικότερα οι εξαιρέσεις που εισάγει η τροπολογία αφορούν προσλήψεις για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών δημόσιας υγείας από φυσική καταστροφή, ή έκτακτη κρίση για τη δημόσια υγεία από την έξαρση μολυσματικής ασθένειας.

Επίσης όπως υποστηρίζει το υπουργείο Υγείας καθιερώνεται ειδική διαδικασία έκδοσης απόφασης του Υπουργού Υγείας, με την οποία διαπιστώνεται η συνδρομή έκτακτου κινδύνου δημόσιας υγείας που επιβάλλει τη διενέργεια έκτακτων προσλήψεο)ν ιατρικού προσωπικού ή/και προσωπικού λοιπών επαγγελματιών υγείας ενώ προβλέπεται ότι η πρόσληψη θα διενεργείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ανανεούμενης ανά έτος, ή και ταχύτερα, εφόσον συντρέξει ανάγκη.

Το ανωτέρω προσωπικό θα προσλαμβάνεται από τον ΕΟΔΥ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενώ θα είναι προσωπικό πλήρους απασχόλησης και η πρόσληψή του γίνεται με κριτήρια και μοριοδότηση, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών. Σημαντικό όμως είναι ότι για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/27.12.2006.

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της απασχόλησης του προσληφθέντος προσωπικού ή πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού σε περίπτωση παράτασης του κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Στην τροπολογία προβλέπεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας, να προβαίνει σε άμεση ανάκληση κάθε διαδικασίας πρόσληψης ή και σε πρόωρη λήξη των σχετικών συμβάσεων εργασίας, εφόσον εξέλιπε ή περιορίστηκε δραστικά ο άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας.

Το προσλαμβανόμενο κατά τα ανωτέρω προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του ΕΟΔΥ.

Η εξαίρεση των διαδικασιών ΑΣΕΠ θα ισχύσει όμως και στις προσλήψεις που θα γίνονται για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών υλοποίησης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού ή του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, ή άλλους ενωσιακούς πόρους με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών της καθώς και για την κάλυψη των αναγκών των ήδη υφισταμένων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού – προσφυγικού.

Με την παραπάνω διάταξη ορίζονται οι διαδικασίες πρόσληψης αντίστοιχου προσωπικού ιατρικού, επαγγελματιών υγείας και διαπολιτισμικών μεσολαβητών, για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από το προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα στο πλαίσιο προγραμμάτων του άρθρου 123 του ν. 4549/2018. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας η διαδικασία εξειδικεύεται αναλυτικά, με τα ίδια εχέγγυα ελέγχου νομιμότητας των πινάκων από το ΑΣΕΠ και με τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στα πρότυπα του ν. 3329/2005.

Το ανωτέρο προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ΕΟΔΥ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Είναι προσωπικό πλήρους απασχόλησης και η πρόσληψή του γίνεται με κριτήρια και μοριοδότηση, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/27.12.2006.

, Στο ανωτέρω προσωπικό επαγγελματιών υγείας πλην ιατρών καθώς και στους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές/διερμηνείς, που απασχολείται στα ανωτέρω προγράμματα πλέον των κανονικών αποδοχών καταβάλλεται:
– ένας (1) επιπλέον μηνιαίος μισθός εισαγωγικού κλιμακίου της κατηγορίας του, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας,
– επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα της προηγούμενης περίπτωσης,
– επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α’ Κατηγορίας .