Ανακοίνωση πρόσληψης ΣΟΧ2/2020 δυο (2) ατόμων ΥΕ Εργατών-τριων (Συνοδών απορριμματοφόρων) με σύμβαση ΙΔΟΧ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, αρχίζει από σήμερα 24-6-2020 και λήγει 3-7-2020.