Καλείστε να προσέλθετε στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών  ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 Α΄ (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), των υπ΄άριθμ.18338/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 16.10.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

1.Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού,  αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 Δήμου Δίου – Ολύμπου και ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2020.  Εισηγητές: Καμπούτας Νικόλαος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής,                    Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά, Δημοτική Υπάλληλος

    Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Καμπούτα, την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τον ισολογισμό, προς ενημέρωσή σας.

                                                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                     Σαμαράς Κωνσταντίνος