Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 06 του μήνα Φεβρουαρίου  έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

 1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου κλπ.(Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα). 
 2. Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής  για την κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ΄τριμήνου 2019.(Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα). 
 3. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 46.310,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
 4. Αποδοχή της ένταξης της πράξης «Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  με χρηματοδότηση ποσού 751.499,36€ και σχετική τροποποίηση του  τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού  έτους 2020. (κ. Δ. Καραμέλλιος-κ. Π. Πατσιούρα).
 5. Ορισμός διαχειριστή (υπολόγου)  και υπευθύνου λογαριασμού του έργου «Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού». (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
 6. Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Δημαρχείο Αιγινίου » , έγκριση της ανασυνταχθείσας μελέτης και σχετική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2020 . (κ. Δ. Καραμέλλιος-κ. Π. Πατσιούρα).
 7. Αποδοχή της ένταξης και της χρηματοδότησης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δήμου Πύδνας-Κολινδρού», προϋπολογισμού 600.000,00€, στο πλαίσιο 19.2, του μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων/ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, σχετική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης . (κ. Δ. Καραμέλλιος-κ. Π. Πατσιούρα).
 8. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στην πρόσκληση  V του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 9. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 (Β΄φάση)». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 10. Συνέχιση του έργου: Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 (Β΄Φάση). (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 11. Συνέχιση του έργου: Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Κολινδρού Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 12. Συνέχιση του έργου: Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λιβαδίου Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 13. Συνέχιση του έργου: Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Αιγινίου Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 14. Συνέχιση του έργου: Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Παλαιόστανης Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 15. Συνέχιση του έργου: Διασύνδεση βιολογικών καθαρισμών Κορινού-Κατερίνης. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 16. Συνέχιση του έργου: Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ρυακίων Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 17. Συνέχιση του έργου: Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιγινίου. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 18. Συνέχιση της προμήθειας: Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης Δ.Ε. Μεθώνης και οικισμών Μ. Γέφυρας και Παλιαμπέλων του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 19. Συνέχιση της προμήθειας: Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας-Κολινδρού – συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 20. Συνέχιση της μελέτης: Πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Μακρυγιάλου και εφαρμογή ρυμοτομίας .(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 21. Συνέχιση της μελέτης: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης εξωτερικών υδραγωγείων των οικισμών Αιγινίου και Κολινδρού.(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 22. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Κ. Πλασταράς, Πρόεδρος Σ.Ε. Β/θμιας Εκπ/σης).
 23. Εκμίσθωση χώρου στην περιοχή Λεύκες Αλυκών Κίτρους για τοποθέτηση ομπρελών, τραπεζιών και καθισμάτων και εκμίσθωση χώρου στην περιοχή Σκάλας Αλυκών Κίτρους, για τοποθέτηση καντίνας-ομπρελών και καθισμάτων για το έτος 2020. (Εισήγηση κ. Γ. Χρυσοστόμου, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Πύδνας).
 24. Εξέταση αίτησης του Φιλανθρωπικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μακρυγιάλου «Η Στέγη της Αγάπης» για εγκατάσταση παροχής ύδρευσης στα γραφεία του συλλόγου (πρώην αγροτικός συνεταιρισμός Μακρυγιάλου). (Εισήγηση  Τμήμα Ύδρευσης).
 25. Εξέταση αίτησης του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νέας Αγαθούπολης «ΑΓΑΘΩΝΕΣ» για παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων  στην Κοινότητα Ν. Αγαθούπολης. (Εισήγηση κ. Π. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης).
 26.  Εξέταση αίτησης κατοίκων Ρυακίων για παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του πρώην νηπιαγωγείου Ρυακίων  για φιλοξενία αθλήματος. (Εισήγηση κ. Δ. Κακάνης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ρυακίων).

            Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

     Αφροδίτη Κουτσουμάρη


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 καλείστε όπως παραστείτε στην ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 06 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα :

 1. Έγκριση του ισολογισμού της 31-12-2018 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. (Εισήγηση  κ. Α. Μασαούτης –ΔΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.).