Καλείστε να συμμετέχετε στην 7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 με ώρα έναρξης 18.00  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΑΔΟ Α.Ε.
2Έγκριση κανονισμού οικονομικής διαχείρισης ΔΕΑΔΟ Α.Ε.
3Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΑΔΟ Α.Ε
4Κατανομή 1ης, 2ης, 3ης δόσης ΣΑΤΑ 2020
5Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Α΄ Τριμήνου 2020 του Δήμου Δίου Ολύμπου.
6Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Ταμιευτήρα Άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Κοινότητας Βροντούς» στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 620.420,00 ευρώ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020-7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020-Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων μέσω e-ΠΔΕ.
78η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
8Εισήγηση Τ.Υ. για ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Δ.Κ. Βροντούς και στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου»
9Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης από τους ΚΑΠ, έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων για οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ του Δήμου Δίου Ολύμπου.
10Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης από τους ΚΑΠ, έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων για οικονομική ενίσχυση  του Δήμου Δίου Ολύμπου.
11Λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθ. 94/20-05-2015 απόφασης του Δ.Σ. για την οφειλόμενη υποχρέωση αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης στην ιδιοκτησία με κωδικό 0088 στο Ο.Τ.021 στον Τομέα Β2 Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου, με ιδιοκτήτη τον Καρακίτσιο Ζαχαρία του Ευαγγέλου.
12Ορισμός επιτροπής κατάρτισης Μητρώων Αρρένων του Δήμου Δίου Ολύμπου έτους 2020 και εφεξής.
13Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία ¨Ενεργειακή Κοινότητα Δήμων Πιερίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α).
14Αποδοχή και 9η αναμόρφωση ποσού 5.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για αγορά τροφής και φαρμάκων σε αδέσποτα μικρά ζώα
15Αποδοχή, 10η αναμόρφωση και κατανομή χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών ποσού ευρώ 79.000,00 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 18.00, μέσω της εφαρμογής e.presence.gov.gr, σε συνέχεια του από 21.04.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας εστάλη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της με αρ. ΦΕΚ 55 Α/11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και την εγκύκλιο  με αρ. 40/20930/31.03.2020 «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Θα λάβετε στα email σας και σχετική πρόσκληση προκειμένου να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής με τον παραπάνω τρόπο, ή εάν η εφαρμογή έχει προβλήματα, η ψηφοφορία μπορεί να πραγματοποιηθεί και δια περιφοράς από τις 18.00  έως και 22.00 της Τετάρτης  06.05.2020, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς τo email  [email protected] του Δήμου Δίου Ολύμπου, αποστέλλοντας με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο της δημόσιας υγείας.

Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι αδυνατούν να ψηφίσουν με email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ:6948178302)

Σημειώνεται ότι  με την ΠΝΠ της 30.03.2020 (75 Α), ορίζεται ότι προϋπόθεση για τη νομιμότητα της συνεδρίασης δια περιφοράς, είναι η συμμετοχή, του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού.

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε  την πρόσκληση, τις εισηγήσεις των θεμάτων και το έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων,  προς ενημέρωσή σας.

             
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Σαμαράς