Καλείστε να προσέλθετε στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 Α΄ (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), των υπ΄άριθμ.18338/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 17.07.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Μεταφορά έργων του Δήμου Δίου-Ολύμπου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Πατσιαρίκας Δημήτριος
Λήψη απόφασης περί διορισμού δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό Α164/2020 απόφασης του Διοικητικού Eφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ζ’, Τριμελές.Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος
Έγκριση υποβολής αιτήματος μεταστέγασης Αστυνομικού Τμήματος Δήμου Δίου-Ολύμπου – ανταλλαγής ακινήτων στην κοινότητα Λιτοχώρου για την ανέγερση κτηρίου προς στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δίου-Ολύμπου.Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος
Επικαιροποίηση ή μη της 357/2018 απόφασης Δημοτικού ΣυμβουλίουΕισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για το έργο «Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων Δικτύου Ακαθάρτων στην Τ.Κ. Ν. Πόρων του Δήμου Δίου – Ολύμπου»Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη
Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων στο Δήμο Δίου-ΟλύμπουΕισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος
Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης στον Όμιλο Αντισφαίρισης Λιτοχώρου (Ο.Α.Λ.) για το έτος 2020Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κατσαμάκα Ουρανία
Έγκριση των όρων ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσεως ακινήτου πράγματος (χρησιδανείου), στο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ»Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για κατάθεση πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος
Λήψη απόφασης για την αμοιβή δικηγόρου ο οποίος ορίστηκε με την 225/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος
Εισήγηση για την έγκριση των όρων ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσεως ακινήτου πράγματος (χρησιδανείου), στον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου (ΟΡ.ΦΕ.Ο.)Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Λαμπονίκος Νικόλαος 
Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 36988/16-6-2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος
17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος
Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 42097/17-7-2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος
Λήψη απόφασης για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην Κονταριώτισσα κατά το χρονικό διάστημα από 01/08/2020 έως 31/08/2020.Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Σαμαράς Κωνσταντίνος
Ανάκληση της 108/2020 απόφασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουΕισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη
Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Δίου-ΟλύμπουΕισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη
Απομάκρυνση συντριβανιού από την κεντρική πλατεία της Λεπτοκαρυάς σύμφωνα με την 20/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος
ΟΟρισμός εκπροσώπων της ιδιοκτησίας 020720 στο Ο.Τ.Γ028, για να καταβάλουν τις οφειλές από αποζημιώσεις με βάση τις 113ης και 294ης Δ διορθωτικές της 1/2002 Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς.Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος
Έγκριση της αριθμ. πρωτ: 10028/13-07-2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου Ολύμπου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS)5006100.Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία
Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος ΦΟΔΣΑ έτους 2021 -Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίωνΕισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Πατσιαρίκας Δημήτριος
;eΈγκριση έκθεσης διαχείρισης και χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2019 της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

 

 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σαμαράς Κωνσταντίνος