Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 14 του μήνα Νοεμβρίου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Πύδνας -Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
  2. Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής  για την κατάσταση εσόδων και εξόδων του γ΄τριμήνου 2019.(Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα). 
  3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού με τον αναπληρωτή του  στην Γενική Συνέλευση της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
  4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού με τον αναπληρωτή του  στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/Leader της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εισήγηση κ. Α.Πάππου).
  5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην επιτροπή εκτίμησης της αγοραίας  αξίας ζώων και προϊόντων. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
  6. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 13/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύδνας-Κολινδρού που αφορά την έγκριση του οικονομικού απολογισμού έτους 2018 αυτής . 
  7. Έγκριση ή μη πρακτικού  για την καταστροφή άχρηστου υλικού του Δήμου Πύδνας- Κολινδρού (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06). (Εισήγηση κ. Α. Πάππου). 
  8. Εκμίσθωση δημοτικών σχολικών αγροτεμαχίων από τον δήμο. (Εισήγηση κ. Κων/νος Λιόλιος, Πρόεδρος Σ.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης ).
  9. Καθορισμός δικαιούχων αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Πύδνας-Κολινδρού και προσδιορισμός του ύψους της αποζημίωσης και των διαστημάτων καταβολής της.(Εισήγηση κ. Α. Κουτσουμάρη).

            Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

           Αφροδίτη Κουτσουμάρη


 Πρόσκληση  Ειδικής Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010  και το άρθρο 77, παρ. 6 του Ν. 4172/2013 καλείστε να παραστείτε στην ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 14 του μήνα Νοεμβρίου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.(Εισήγηση Δήμαρχος –κ. Π.Πατσιούρα, απόφ. Ο.Ε. 71/2019 ΑΔΑ: ΩΔΠΜΩ1Π-ΔΟΑ).