Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 12 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής  γεώτρησης Τ.Κ. Παλαιόστανης Δήμου Πύδνας-Κολινδρού». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 2. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αιγινίου». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 3. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Παλαιόστανης Δήμου Πύδνας-Κολινδρού». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 4. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λιβαδίου Δήμου Πύδνας-Κολινδρού». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 5. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Ρυακίων Δήμου Πύδνας-Κολινδρού». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 6. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 (Β΄Φάση).». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 7. Ένταξη στο άρθρο 47Β του Ν. 998/1979 για δημοτικές εκτάσεις στο Αιγίνιο και στον Κολινδρό, που κρίθηκαν δασικές και που καλλιεργούνται από δημότες ύστερα από παραχώρηση. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος). 
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού με τον αναπληρωτή του  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού και της Π.Ε. Πιερίας για την υλοποίηση του έργου: Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γηπέδου Δ. Πύδνας-Κολινδρού «Ηλίας Δούλιας» στον Κολινδρό Πιερίας. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 9. Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Πύδνας -Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
 10. Καθορισμός δικαιώματος σύστασης οικογενειακών τάφων στα Κοιμητήρια του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
 11. Τροποποίηση – επαναδιατύπωση της αρίθ. 216/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον καθορισμό τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και δημοτικού φόρου βάσει του αριθ. 8971/22-11-2019 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης- Τμ. Δ/κού –Οικ/κού Ν. Πιερίας. (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα). 
 12. Τροποποίηση – επαναδιατύπωση της αρίθ. 217/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον καθορισμό τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, βάσει του αριθ. 8970/22-11-2019 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης- Τμ. Δ/κού –Οικ/κού Ν. Πιερίας. (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα). 
 13. Αποδοχή ποσού 150.000,00€ ως επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η  προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο « Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής  και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» και σχετική τροποποίηση του πρ/σμού . (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
 14. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 46.310,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού  για την κίνηση και διαχείριση του λογαριασμού ειδικού σκοπού της παγίας προκαταβολής που διατηρεί ο δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς. (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
 16. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 43/2011 (ΦΕΚ 776/6-5-2011, τ. Β΄)  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας Κολινδρού με την οποία συστήθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύδνας- Κολινδρού», προς εναρμόνιση με την υπ’ αριθ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου). 
 17. Εξέταση αιτήματος υπεκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην παραλία Μακρυγιάλου. (Εισήγηση κ. Χ. Μπρουσκέλης). 
 18. Εξέταση αιτήματος υπεκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Καταχά. (Εισήγηση κ. Χ. Μπρουσκέλης). 
 19. Εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Αιγινίου. (Εισήγηση κ. Ν. Γκορίδης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αιγινίου).
 20. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. (Εισήγηση κ. Κ. Πλασταράς, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.). 
 21. Έγκριση ή μη της με αριθμό 79/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019 της Επιχείρησης. (Εισήγηση κ. Κ. Μαλάμης Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.).
 22. Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. βάσει της αρίθ. 69/2019 απόφασης του  Δ.Σ. της Επιχείρησης. (Εισήγηση κ. Κ. Μαλάμης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.).
 23. Ενημέρωση επί των ισολογισμών των ετών 2017 και 2018 της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. (Εισήγηση κ. Κ. Μαλάμης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.).
 24. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού με τους  αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού με το Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης: Προμήθεια Εξοπλισμού Βιοαποβλήτων για το Δήμο Πύδνας-Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Β. Παππάς, Αντιδήμαρχος).
 25. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού με τον αναπληρωτή του  στην Γενική Συνέλευση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 26. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού με τον αναπληρωτή του  στην Γενική Συνέλευση της μη κερδοσκοπικής εταιρίας Ν. Πιερίας «ΑΤΡΑΚΤΟΣ». (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 27. Ορισμός  δύο δημοτικών συμβούλων για την εκτίμηση  του τιμήματος των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού για το έτος 2020. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 28. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για την εκμίσθωση ή εκποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2020. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 29. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2020. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 30. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων ως τακτικών και δύο (2) ως αναπληρωματικών για την παραλαβή έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € και τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για το έτος 2020. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 31. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των προμηθειών του Δήμου που διενεργούνται από 01-01-2020 μέχρι την 31-12-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 221, παρ. 11β) του Ν. 4412/2016.(Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 32. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των εργασιών του Δήμου που διενεργούνται από 01-01-2020 μέχρι την 31-12-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 221, παρ. 11δ) του Ν. 4412/2016. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 33. Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου εφαρμογής του κανονισμού άρδευσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού άρδευσης του δήμου. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).

            Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

            Αφροδίτη Κουτσουμάρη