Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 16 του μήνα Οκτωβρίου έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

 1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Πύδνας -Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
 2. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στην Τράπεζα της Ελλάδας,  και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του. (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
 3. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και δημοτικού φόρου έτους 2020.(Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
 4. Καθορισμός τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης έτους 2020.(Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
 5. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση της πράξης «Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμων Π.Ε. Πιερίας».(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 6. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας «Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων Αιγινίου». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 7. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας «Διασύνδεση βιολογικών καθαρισμών Κατερίνης-Κορινού». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για κάλυψη πρόσκαιρων εποχικών αναγκών του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
 9. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 46.310,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 10. Εκμίσθωση ενός (1) διαμερίσματος που βρίσκεται στον 1ο όροφο του κοινοτικού καταστήματος Ν. Αγαθούπολης.(Εισήγηση κ. Π. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης). 
 11. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αιγινίου, για καλλιέργεια.(Εισήγηση κ. Ν. Γκορίδης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αιγινίου). 
 12. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Μεθώνης, για καλλιέργεια.(Εισήγηση κ. Θ. Γαβριηλίδης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεθώνης). 
 13. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Π. Ελευθεροχωρίου, για καλλιέργεια.(Εισήγηση κ. Γ. Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Π. Ελευθεροχωρίου). 
 14. Εκμίσθωση του αρίθ. 991 δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 24.500 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία Αλωνότοπος Καταχά, για καλλιέργεια. (Εισήγηση κ. Ε. Ακριτίδης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Καταχά). 
 15. Καθιέρωση ετήσιου βραβείου Κοινότητας Καταχά του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού.(Εισήγηση κ. Ε. Ακριτίδης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Καταχά). 
 16. Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(Φο.Δ.Σ.Α.) . (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 17. Συγκρότηση επιτροπής για παροχή γνώμης για την καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας και απόσυρση δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων κατά τις διατάξεις του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 18. Εξέταση αιτήματος των εργαζομένων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Πύδνας -Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δήμαρχος).

            Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

                                                                                  Αφροδίτη Κουτσουμάρη