Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 26 του μήνα Φεβρουαρίου  έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

  1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα). 
  2. Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)  έτους 2020 του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού.(Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα). 
  3. Αποδοχή χρηματοδότησης και εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με την Συμφωνία με αριθμό INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/023762-029251 στο πλαίσιο του μηχανισμού  «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF)- WiFi4EU. (Εισήγηση κ. Δήμαρχος).
  4. Συμμετοχή του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού στο Δίκτυο «Πανελλήνιο Δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας και Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο: «ΠΟΛΙΣ ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ». (Εισήγηση  κ. Δήμαρχος).
  5. Καθορισμός της αρδευτικής περιόδου και του αριθμού των υδρονομέων στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού   για το έτος 2020.(Εισήγηση κ. Κ. Παραλυκίδης, Αντιδήμαρχος).
  6. Έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων του δήμου με δημοπρασία,  βάσει της από 24-01-2020 έκθεσης της επιτροπής εκτίμησης (άρθ. 186 και άρθ. 199 του Ν. 3463/2006 και άρθ. 5 του Π.Δ. 270/81) .(Εισήγηση κ. Κ. Παραλυκίδης, Αντιδήμαρχος).
  7. Ενημέρωση  περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το  άρθρο 242 του Ν. 4555/2018. (Εισήγηση κ. Β. Παππάς, Αντιδήμαρχος).

            O Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.

                                                                                     Χριστόφορος Πορφυρίδης