Προκειμένου ο Δήμος να απασχολήσει δώδεκα (12) υδρονομείς
αρδεύσεως για το χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου 2020 σύμφωνα
με την αριθ.42/2020 (ΑΔΑ:6ΜΕΣΩ1Π-ΘΙΑ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
κ α λ ε ί τους ενδιαφερόμενους όπως από 13-03-2020 μέχρι και τις 23-03-
2020 υποβάλλουν αιτήσεις στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 38,
Αιγίνιο) και στο γραφείο Πρωτοκόλλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο
έτος της
ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο
έτος και να προσκομίσουν επίσης:
1.-Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα του Δήμου.
2.-Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι γνωρίζουν καλή ανάγνωση και
γραφή.
Η πρόσληψη των υδρονομέων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 28-
3/15-4-1957 Β.Δ. (ΦΕΚ αρίθ.60/τ.Α’/15-4-57) καθώς και σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 με την οποία
συμπληρώθηκε η παρ.20α
του άρθρου 9 του Ν.4057/2012

δείτε εδώ την προκήρυξη