Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης με την υπ’ αριθμόν 15/2020 απόφαση του Δ.Σ., εγκρίνει τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών προς τη ΔΕΥΑ Κατερίνης , σύμφωνα με τον Νόμο 4483/2017.
Καταβολή 10% προκαταβολής του συνόλου της οφειλής όπου με απόδειξη πληρωμής ο πελάτης…

έχει το δικαίωμα υποβολής αίτησης για ρύθμιση του υπολοίπου της οφειλής του έως και 36 δόσεις.
Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30,00 €
Στην ρύθμιση δύναται να υπαχθούν και οφειλέτες των οποίων οι προγενέστεροι διακανονισμοί τους έχουν ακυρωθεί.
Δικαίωμα για αίτηση ένταξης στη ρύθμιση έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς και οι υπόχρεοι καταναλωτές των οποίων οι οφειλές είναι στο όνομα τους.
Η ρύθμιση ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ, με συνέπεια την υποχρεωτική καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ø Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις
Ø Εάν δεν εξοφλούνται οι τρέχοντες λογαριασμοί.
Ø Διαγραφή του 90% των προσαυξήσεων δύναται στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνόλου οφειλής, επισημαίνοντας πως η απόφαση ρυθμίσεως δεν δύναται να περιλαμβάνει περιορισμό ή διαγραφή μέρους της κύριας οφειλής.
Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων υπαγωγής στην ρύθμιση είναι από την Δευτέρα 02 Μαρτίου 2020 έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 .
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23510/45309 – 23510/45308 & 23510/45327.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ
Αστέριος Μπουσνάκης