Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Στην δημοσιότητα οι δικαιούχοι της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Την ένταξη των δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014-2020 ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ.

«Η αναλογούσα προς επιχορήγηση Δημόσια Ενίσχυση των πράξεων ανέρχεται σε 384.838.520,81 € και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕ 82/1 του ΠΔΕ», αναφέρεται στην απόφαση.

Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων ή την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και η πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή μέσω του προσωπικού κωδικού του κάθε δικαιούχου.

Συνοδευτικά αρχεία

Η απόφαση με τον πίνακα των δικαιούχων

https://www.agro24.gr

Share this post