Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 19 Αυγούστου 2020, στο Δημαρχείο Κατερίνης ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.30, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. αριθ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1Ψήφιση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (11η)Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
2Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση των αριθ. 364, 365, 370, 372 τεμαχίων οριστικής διανομής 1939 αγροκτήματος Βρύας κοινότητας Βρύας Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
4Τροποποίηση της αριθμ. 207/2020 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση – επαναδιατύπωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κατερίνης»Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
5Λήψη απόφασης α) αποδοχής Πράξεων, β) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, γ) ορισμού Διαχειριστή του έργου (υπολόγου), δ)  ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού, και ε) καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις εγκεκριμένες πράξεις: 1) «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5066578 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με αρ. πρωτ. 3839/15-7-2020», 2) «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5068891 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με αρ. πρωτ. 3607/6/7/2020, 3) «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων ευπαθών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5067557 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με αρ. πρωτ. 3889/17-7-2020Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού.
6Χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριας κολυμβητικής δεξαμενής δημόσιας χρήσης σε δημοτικό χώροΕισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
7Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ» αρ. μελ.: 62/2013Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
8Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΑΧΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΟΦΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΗΣ 15ης-18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017», αρ. μελ. 33/2018, προϋπολογισμού 27.830,65 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
9Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος Τριλόφου στο ρέμα ‘‘Σμίξη’’», αρ. μελ. 121/2019, προϋπολογισμού 8.307,70 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
10Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνιαΕισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος