Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με εκείνες του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, που θα γίνει την 22η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Αποδοχή των όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, για κάλυψη μέρους του ποσού που υπολείπεται για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με τον ν. 4350/2013 Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
2
Τροποποίηση της αριθμ. 435/2019 απόφασης ΔΣ με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020»Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα καθώς, ύστερα από την έγκριση της χορήγησης του δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, πρέπει να γίνει κατά το δυνατόν συντομότερα η αποδοχή των όρων αλλά και η τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2020, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος