Ανοίγει ο δρόμος με αποφάσεις (υπ’αριθ. 322/2020 και 317/2020) της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συνταξιοδότηση ανδρών ασφαλισμένων με ανήλικο παιδί 7 χρόνια νωρίτερα.

Ειδικότερα δικαιώθηκαν άνδρας δημόσιος υπάλληλος (εκπαιδευτικός) και του αναγνωρίστηκε το δικαίωμα στη σύνταξη με 25 χρόνια ασφάλισης έως το 2010 και με ανήλικο τέκνο καθώς και άνδρας δημόσιος υπάλληλος που είχε 25 χρόνια ασφάλισης έως το 2010 και ανήλικο τέκνο και του έδωσε το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί στο 50ο έτος της ηλικίας του.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι σύµφωνα µε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να είχαν συµπληρώσει τα έτη ασφάλισης και να είχαν ανήλικο παιδί έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010. Δηλαδή θα πρέπει αθροιστικά να συντρέχει η συμπλήρωση της 25ετιας και η ανηλικότητα του παιδιού.

Οι αποφάσεις αφορούν όσους θεµελιώνουν αναδροµικά συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31/12/2010. Για τη συµπλήρωση της επίµαχης 25ετίας µπορεί να προσµετρηθεί χρόνος στρατού και χρόνος τέκνων µε αναγνώριση. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης και σύµφωνα µε το σκεπτικό της, τα όρια ηλικίας αναπροσαρµόζονται στη βάση και της µεταβατικής περιόδου του 2015.

Για παράδειγµα, υπάλληλος που γεννήθηκε το 1963 και διορίστηκε στο ∆ηµόσιο το 1985, µε 2 ανήλικα παιδιά έως το 2010, έχει κατοχυρώσει το δικαίωµά του πριν από τις 31-122010. Προ της εν λόγω απόφασης θα µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί µε 35ετία σε ηλικία 61 ετών και 6 µηνών. Με τη νέα απόφαση µπορεί άµεσα να αποχωρήσει µε πλήρη σύνταξη κερδίζοντας 4,5 χρόνια. 

Παράλληλα η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαίωσε άνδρα δηµόσιο υπάλληλο µε 25ετία ασφάλισης (είχε εξαγοράσει πλασµατικά έτη της στρατιωτικής του θητείας) και ανήλικο τέκνο το 2010, ο οποίος ζητούσε να συνταξιοδοτηθεί από τα 50, όπως προέβλεπε ο νόµος για τις γυναίκες. Το ΓΛΚ είχε απορρίψει την αίτηση συνταξιοδότησής του, παραπέµποντάς τον στο όριο ηλικίας των 62 ετών.

Η νέα ευκαιρία συνταξιοδότησης αφορά και τρίτεκνους άνδρες που θεµελιώνουν δικαίωµα ώστε να αποχωρήσουν µε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα παρέχεται σε όλους τους τρίτεκνους και πολύτεκνους που µέχρι το 2010 είχαν συµπληρώσει 20 έτη ασφάλισης. Οι εν λόγω ασφαλισµένοι άνδρες δηµόσιοι υπάλληλοι µπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας. Συγκεκριµένα ένας υπάλληλος που γεννήθηκε το 1966 και διορίστηκε στο ∆ηµόσιο το 1990 µε 3 παιδιά. Πριν από την απόφαση θα µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 60 ετών και 2 µηνών. Με τη νέα απόφαση µπορεί άµεσα να αποχωρήσει µε πλήρη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.