Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, που θα γίνει στις 30 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (5η)Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
2Έγκριση καταχώρησης στις υποχρεώσεις του δήμου δαπανών πλέον του προϊόντος εκκαθάρισης, που αφορούν ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές από τέλη κυκλοφορίας και λοιπές υποχρεώσεις προς τη ΔΟΥ από φόρους-τέλη-προσαυξήσεις και τόκους της λυθείσας «Κατασκευαστικής επιχείρησης δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» όπως προκύπτει από την καρτέλα βεβαιωμένων οφειλών που εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Κατερίνης την 24/04/2020Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3Έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2020 Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
4Έγκριση υποβολής αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, για την οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α. ΚατερίνηςΕισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών
5Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 4.282,91τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα ΠερίστασηςΕισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
6Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 302,56τ.μ. τμήμα του ΒΚ341 που βρίσκεται στην Κοινότητα ΚαλλιθέαςΕισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
7Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 1.149,48τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα ΚαλλιθέαςΕισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
8Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 5.250,00τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα ΚατερίνηςΕισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
92η κατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ έτους 2020 για τη χρηματοδότηση έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και προμηθειώνΕισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
10Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ»Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
11Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργωνΕισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
12Έγκριση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης λουτρικών εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης έτους 2020Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
13Λήψη απόφασης καθορισμού αριθμού και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών (έως τέσσερις μήνες) σε ανέργους για παρασκευή πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο.Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού
14Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ673 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού Επέκταση ΚατερίνηςΕισηγητής: Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
15Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση της Καραβαγγέλη Αθηνά του Στεφάνου.Εισηγητής: : Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος