Καλείσθε, να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στις 31 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 A)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», που  κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν.4682/20 (ΦΕΚ 76 Α) και τις αριθμ.πρωτ. 18318/13.03.2020, 20930/31.03.2020 και 163/29.5.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
01Ψήφιση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (10η)Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
02Υποβολή έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2020Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
03Έγκριση διάθεσης  αχρησιμοποίητων ειδικευμένων χρηματικών υπολοίπων κάλυψης έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
04Έγκριση της θέσης κατασκευής του Ναΐσκου και της κολυμβητικής δεξαμενής στο Πλατανόδασος της Κοινότητας Νεοκαισάρειας από το Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
05Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης» (αρ. μελ. 141/2017)  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
06Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος Τριλόφου στο ρέμα ΄΄Σμίξη΄΄» Αριθ. Μελ.: 121/2019   Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών             
07Έγκριση  Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής  του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν, αρ. μελ. 40/2009»Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών             
08Τροποποίηση – Επαναδιατύπωση  του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
09Ανάκληση της αριθμ. 451/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης με τον Αναγκαστικό Δασικό Συνεταιρισμό Ελατοχωρίου και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση της αναπτυξιακού χαρακτήρα Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου Ανάδειξης Περιαστικού Δάσους Ελατοχωρίου στην Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου του Δήμου Κατερίνης»”Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
10Κατάθεση αιτήματος για την παραχώρηση των εγκαταλελειμμένων κτιριακών δασικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Σκοτεινών – Φτέρης – Λιβαδίου – Πλατανορέματος για την αξιοποίησή τουςΕισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
11Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Λαϊκών ΑγορώνΕισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
12Παράταση του χρόνου παράδοσης για την προμήθεια της Ομάδας 3: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεδομένων» εκτιμώμενης αξίας 12.983,20 € χωρίς Φ.Π.Α. Της προμήθειας: «Προμήθεια για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» » σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9  ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώΕισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος